بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تغییرات اقلیمی


موارد یافت شده: 14

1 - بررسی علل رویکرد سدزدایی (چکیده)
2 - ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی (چکیده)
3 - از کشاورزی اقلیم هوشمند به بذر اقلیم هوشمند (چکیده)
4 - شواهد پدوژنتیک تغییرات اقلیمی طی آخرین چرخه یخچالی-بین یخچالی کواترنری، مرکز و شمالشرق ایران (چکیده)
5 - تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) (چکیده)
7 - بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز) (چکیده)
8 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
9 - بررسی تاثیرات متقابل اقلیم( گازهای گلخانه ای ومتان) وکشاورزی ( محصول برنج) (چکیده)
10 - بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی (چکیده)
11 - بررسی اثرات خشکسالی بروی عملکرد محصول زراعی گندم(مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
12 - مقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشک (چکیده)
13 - آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد (چکیده)
14 - آشکارسازی تغییرات آب و هوایی و تاثیر آنها بر آتش سوزی در عرصه های طبیعی (چکیده)