بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Bunium persicum


موارد یافت شده: 26

1 - The Inhibition of Escherichia coli O157:H7 Inoculated in Hamburger Using a Chitosan/Cellulose Nanofiber Film Containing the Nanoemulsion of Trachyspermum ammi and Bunium persicum Essential Oils (چکیده)
2 - Chitosan-loaded nanoemulsion containing Zataria Multiflora Boiss and Bunium persicum Boiss essential oils as edible coatings: Its impact on microbial quality of turkey meat and fate of inoculated pathogens (چکیده)
3 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
4 - بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica) (چکیده)
5 - Effects of alginate coating incorporated with Bunium persicum essential oil and Lactoperoxidase system on inoculated Listeria monocytogenes in chicken breast fillets (چکیده)
6 - Variability in essential oil content and composition of Bunium persicum Boiss. populations growing wild in northeast of Iran (چکیده)
7 - In vitro microtuberization of Black Zira (Bunium persicum Boiss (چکیده)
8 - بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های بدست آمده از کالوس و سلول های کشت سوسپانسیون زیره سیاه در مقایسه با بذر آن و تاثیر نوع حلال و رقت عصاره بر این فعالیت (چکیده)
9 - Antifungal activity of various essential oils againstRhizoctonia solaniandMacrophomina phaseolinaas major bean pathogens (چکیده)
10 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
11 - Breaking dormancy of seeds from eight populations of Bunium persicum (Apiaceae) (چکیده)
12 - Evaluation of cardinal temperatures and germination responses of four ecotypes of Bunium persicum under different thermal conditions (چکیده)
13 - مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درو ن شیشه ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس (چکیده)
14 - شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (چکیده)
15 - تولید گیاهچه استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریزنمونه بذر و جنین طبیعی (چکیده)
16 - باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو (چکیده)
17 - جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (چکیده)
18 - مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو (چکیده)
19 - اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [ .Fedtsch.]. Bunium persicum (Boiss.) B (چکیده)
20 - The use of RAPD markers dor assessing the genetic diversity of Bunium persicum(Boiss) B.FEDTSCH populations (چکیده)
21 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
22 - Phytochemical composition of the essential oils from three Apiaceae species and their antibacterial effects on food-borne pathogens (چکیده)
23 - Synergistic antibacterial activity of Bunium persicum and Cuminum cyminum essential oils (چکیده)
24 - مطالعه تنوع زنتیکی جمعییت های زیره سیاه پارسی (Bunium persicum)ایران؛هند ،افغانستان و اروپا با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (چکیده)
25 - Antifungal Effects of Volatile Compounds from Black Zira (Bunium persicum) and Other Spices and Herbs (چکیده)
26 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)