بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Streptomyces


موارد یافت شده: 20

1 - A Potent Antifungal Activity by the Marine Streptomyces albidoflavus sp. ADR10 from the Caspian Sea Sediment: Optimization and Primary Purification (چکیده)
2 - Viability assessment of HT-29 cells after treatment with Streptomyces extracts from Persian Gulf (چکیده)
3 - Comparing cytotoxicity of Streptomyces extracts on the viability of LoVo cells in normoxic and hypoxic conditions (چکیده)
4 - Evaluating the effect of various bacterial consortia on antibacterial activity of marine Streptomyces sp. AC117 (چکیده)
5 - Isolation, purification and biochemical characterization of a new microbial transglutaminase (MTGase) from Streptomyces fradiae (چکیده)
6 - افزایش تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سویه های Streptomyces AC131 و Streptomyces AC138 با افزودن القاکننده های آلی به محیط کشت تخمیری (چکیده)
7 - جداسازی گونه های Streptomyces از مزارع و انبارهای سیب زمینی خراسان رضوی (چکیده)
8 - Green synthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. OSIP1 and its antibacterial activity (چکیده)
9 - Evaluating the effect of heat-killed pathogens on antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 (چکیده)
10 - Eliciting the antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 by different inoculation amount of heat-killed Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
11 - ارزیابی تولید آنزیم های هیدرولازی در سویه های باکتری بدست آمده از ساحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
12 - The effect of mineral parameters on production of bioactive compounds by Streptomyces ACS135 (چکیده)
13 - بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه پاتوژن گیاهی (چکیده)
14 - The influence of minerals on antibacterial secondary metabolite production by Streptomyces sp.ACS 116 isolated from Man Sea (چکیده)
15 - Isolation and Identification of a New Cold and Alkaline Tolerant Antibiotic Producing Streptomyces sp. From Soil (چکیده)
16 - The effect of different carbon and nitrogen source on antibacterial production by Streptomyces sp. AC116 isolated from Oman Sea (چکیده)
17 - بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران (چکیده)
18 - وجود گونه هایی از باکتری Streptomyces به عنوان عامل جرب معمولی سیبزمینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
19 - بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی اکتینومیست های جداشده از دریای عمان (چکیده)
20 - تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) (چکیده)