بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: VR


موارد یافت شده: 30

1 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
2 - Influence of chevron fin interruption on thermo-fluidic transport characteristics of nanofluid-cooled electronic heat sink (چکیده)
3 - بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی (چکیده)
4 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
5 - A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system (چکیده)
6 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری (چکیده)
7 - Uprising nano memories: Latest advances in monolithic three dimensional (3D) integrated Flash memories (چکیده)
8 - بکارگیری الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) در پیش بینی مدیریت سود (چکیده)
9 - On Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks in Event-Driven Applications With Mobile Sinks (چکیده)
10 - ILP-based improvement procedure for solving two variants of the standard vehicle routing problem (چکیده)
11 - ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام (چکیده)
12 - Control of DFIG Wind Turbines Based on Indirect Matrix Converters in Short Circuit Mode to Improve the LVRT Capability (چکیده)
13 - Compensating of voltage flicker and disturbance using Dynamic Voltage Restorer based on matrix converter (چکیده)
14 - GA-Based Optimal LQR Controller to Improve LVRT Capability of DFIG Wind Turbines (چکیده)
15 - بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی (چکیده)
16 - Time-kill study and synergistic activity of cell-wall inhibitor antibiotics in combination with gentamicin against Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium (چکیده)
17 - Studying the Partially Sequenced mtDNA Hypervariable Region 1 (HVR1) of Iranian Moghani Sheep (چکیده)
18 - Effect of Power Losses on the Operation of Matrix Converter Based Dynamic Voltage Restorer (چکیده)
19 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
20 - Cylindrical and spherical ion-acoustic solitons in electron-positive ion-negative ion plasmas (چکیده)
21 - Head-on collision of electron acoustic solitary waves in a plasma with nonextensive hot electrons (چکیده)
22 - Support Vector Regression with Fuzzy Target Output (چکیده)
23 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves with superthermal electrons in warm plasma (چکیده)
24 - بررسی رفتار تبلور مجدد آلیاژ برنج 70Cu-30Zn و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل (چکیده)
25 - A New Configuration for Dynamic Voltage Restorer Based-on Matrix Converter (چکیده)
26 - Investigation of the effectiveness of silvr nano particlefor controlling the box powdery mildew (چکیده)
27 - A modified moving element free Petrov_Galerkin viscous method (چکیده)
28 - تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) (چکیده)
29 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی (چکیده)
30 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)