بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: دانشگاه علوم پزشکی گرگان


موارد یافت شده: 11

1 - نقش حمایت اجتماعی و صفات شخصیتی در بروز افسردگی پس از زایمان (چکیده)
2 - ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آینده (چکیده)
3 - زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ (چکیده)
4 - شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex (چکیده)
5 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
6 - اﺛﺮ رژﯾﻢﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎویﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮﻫﯿﺴﺘﻮﻟﻮژی و ﻫﯿﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی ﭘﺮزﻫﺎی رودهﮐﻮﭼﮏ وﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﻣﯽﮐﻠﺴﯿﻢ،ﻓﺴﻔﺮوﮔﻠﻮﮐﺰﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ (چکیده)
7 - اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
8 - اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گل‌های گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی (چکیده)
9 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پراکسیداسیون لیپید و سطوح اندوتلین-1 زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
10 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
11 - اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار (چکیده)