بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: علوم خاک و آب


موارد یافت شده: 11

1 - الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان (چکیده)
2 - فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (چکیده)
3 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو (چکیده)
4 - پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
5 - اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی (چکیده)
6 - عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی لوله های متخلخل تراوا در فشارهای مختلف (چکیده)
7 - ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستان (چکیده)
8 - بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا (چکیده)
9 - پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) (چکیده)
10 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس (چکیده)
11 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)