بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Journal of Plant Pathology


موارد یافت شده: 42

1 - Efficacy of Althaea officinalis leaf extract in controlling Alternaria spp. pathogenic on Citrus (چکیده)
2 - Comparing bacterial properties in relation to the virulence factors of Xanthomonas citri subsp. citri strains and evaluating resistance of subtribe Citrinae cultivars to the most virulent strain (چکیده)
3 - The antimicrobial peptide AsR416 can inhibit the growth, sclerotium formation and virulence of Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
4 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه (چکیده)
6 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
7 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)
8 - Identification and pathogenicity of Fusarium spp., the causal agent of wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
9 - شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی (چکیده)
10 - Identification of Alternaria spp. associated with tomato early blight in Iran and investigating some of their virulence factors (چکیده)
11 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
12 - Characterization of antagonistic microorganisms against Aspergillus spp. from grapevine leaf and berry surfaces (چکیده)
13 - Cereal diseases caused by Fusarium graminearum: from biology of the pathogen to oxidative burst-related host defense responses (چکیده)
14 - ساخت همسانه عفونت زای ویروئیدهای مرکبات و اثبات بیماری زایی آنها (چکیده)
15 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
16 - ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusarium (چکیده)
17 - Resistance assessment and biochemical responses of sugar beet lines against Pythium aphanidermatum, causing root rot (چکیده)
18 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
19 - Identification, virulence factors characterization, pathogenicity and aggressiveness analysis of Fusarium spp. causing wheat head blight in Iran (چکیده)
20 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
21 - Nitric oxide: a signaling molecule which activates cell wall-associated defense of tomato against Rhizoctonia solani (چکیده)
22 - Detection of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum associated with bacterial soft rot of two succulent plants in Iran using recA and pmrA Genes (چکیده)
23 - Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene (چکیده)
24 - Differential expression of TIR-like genes embeded in the Mi-1 Gene cluster in nematode-resistant and -susceptible tomato roots (چکیده)
25 - Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews in tomato (Solanum lycopersicum) and its wild relatives (چکیده)
26 - Oxidative burst and enzymatic antioxidant systems in rice plants during interaction with Alternaria alternata (چکیده)
27 - Evaluation of repeat sequences on plasmid pEA29 of Erwinia (چکیده)
28 - Occurrence of Soil-Borne Cereal Viruses and Molecular Characterization of The COAT PROTEIN GENE OF BARLEY YELLOW MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
29 - اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران (چکیده)
30 - Assessment of Genetic Variability of Prevalent Pectinolytic Bacteria Causing Potato Tuber Soft Rot in Eastern Iran (چکیده)
31 - بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان (چکیده)
32 - ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (چکیده)
33 - مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
34 - Characterization of Pectobacterium species from Iran using biochemical and molecular methods (چکیده)
35 - بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران (چکیده)
36 - شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس (چکیده)
37 - Cytomolecular aspects of rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani (چکیده)
38 - ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا (چکیده)
39 - Isolation, partial sequencing, and phylogenetic analyses ofSoybean mosaic virus(SMV) in Ontario and Quebec (چکیده)
40 - شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناس (چکیده)
41 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)
42 - اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک (چکیده)