بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اصغر کیوان حسینی


موارد یافت شده: 24

1 - تبیین نظری قدرت نرم بر مبنای نگرشی فرانای به کاربست منابع غیر مادی قدرت در سیاست خارجی (چکیده)
2 - روابط اروپا و چین و مقوله نقض حقوق بشر (چکیده)
3 - سیاست دموکراسی سازی در کابینه های بعد از جنگ سرد آمریکا (چکیده)
4 - ترتیبات چند جانبه کنترل صدور(تکنولوژی و تسلیحات) و صلح سازی بین المللی (چکیده)
5 - تصمیم سازی امنیتی بر مبنای آموزه ی گسترش دموکراسی:بررسی اسناد استراتژی امنیت ملی ایالت متحده در دولت بیل کلینتون (چکیده)
6 - پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی (چکیده)
7 - امریکا ستیزی در جهان اسلام: شالوده نظری و روند تحول (چکیده)
8 - بازتعریف نقش لابی مدافع یهود (و صهیونیسم) در جامعه و سیاست امریکا (چکیده)
9 - زمینه های همگرا و واگرا میان ایران و اسیای مرکزی؛ فرصت ها و چالش ها (چکیده)
10 - نقش سازمان شانگهای در دیپلماسی انرژی ایران در آسیای مرکزی (چکیده)
11 - رویکرد نرم افزارگرایانه در سیاست منطقه ای آمریکا و تاثیر آن بر انسجام میان کشور های اسلامی (چکیده)
12 - نظریه ی ضدآمریکاگرایی ؛ روند تحول از ژورنا لیسم تا نظریه های علمی، با تأکید بر ضد آمریکاگرایی اروپایی (چکیده)
13 - نقش کنگره ی آمریکا در زمینه ی اعمال ملاحظه های امنیتی – راهبردی مربوط به-سیاست کنترل صدور فناوری- (چکیده)
14 - رویکرد-دفاع همه جانبه- در چارچوب تفکر دفاعی امام (ره) (چکیده)
15 - جایگاه رژیم امنیتی منع اشاعه در سیاست خارجی امریکا 1949-2007 (چکیده)
16 - کارکرد مکتب پساگرامشی در تشریح رفتار نرم افزاری بازیگر چیره طلب (چکیده)
17 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
18 - نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت (چکیده)
19 - مشکله ی آمریکا پژوهی در حوزه ی مطالعات سیاسی و بین المللی (چکیده)
20 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
21 - مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای (چکیده)
22 - ضرورت بازنگری در جایگاه دروس امنیتی - استراتژیک در برنامه درسی علوم سیاسی و روابط بین الملل (چکیده)
23 - سیاستهای نرم افزاری آمریکاو چالش آفرینی برای امنیت فرهنگی ایران (چکیده)
24 - جایگاه افغانستان در سیاست های نرم افزاری آمریکا (چکیده)