بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بی بی ملیحه میرهاشمی


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (چکیده)
2 - فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله (چکیده)
3 - ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه (چکیده)
4 - شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (چکیده)
5 - محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران (چکیده)
6 - بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده (چکیده)
7 - شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک (چکیده)
8 - مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
9 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی ذرت (Zea maiz L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
10 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) (چکیده)
11 - بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (چکیده)