بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جواد سپاهی یونسی


موارد یافت شده: 36

1 - Performance Enhancement of a Supersonic Air Intake by Applying a Heat Source (چکیده)
2 - Axisymmetric and three-dimensional flow simulation of a mixed compression supersonic air inlet (چکیده)
3 - Performance Enhancement of an External Compression Intake by the Boundary Layer Suction (چکیده)
4 - مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی (چکیده)
5 - Performance Evaluation of External and Mixed Compression Supersonic Air Intakes: Parametric Study (چکیده)
6 - Supersonic inlet buzz detection using pressure measurement on wind tunnel wall (چکیده)
7 - Experimental investigation into the effects of Mach number and boundary-layer bleed on flow stability of a supersonic air intake (چکیده)
8 - مطالعه‌ی تجربی اثر پارامترهای هندسی مجرای مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی فراصوتی تقارن‌محوری (چکیده)
9 - بررسی عددی تأثیرات موقعیت چشمة حرارتی بر روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی (چکیده)
10 - Boundary layer suction for high-speed air intakes: A review (چکیده)
11 - بررسی تجربی اثر مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی در ماخ غیر طراحی (چکیده)
12 - مطالعه تجربی بر عملکرد ورودی تراکم ترکیبی فراصوتی در ماخ طراحی (چکیده)
13 - بررسی ساختار جریان هوای سرد در محفظه احتراق تجمعی جانبی با دو ورودی هوای جانبی (چکیده)
14 - بررسی تجربی اثر مساحت دهانه‌ی ورودی مجرای مکش بر روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی (چکیده)
15 - بررسی عددی تأثیرات اعمال چشمة حرارتی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی (چکیده)
16 - Novel Method for Supersonic Inlet Buzz Measurement in Wind Tunnel (چکیده)
17 - AXISYMMETRIC AND THREE-DIMENSIONAL FLOW SIMULATION OF A MIXED COMPRESSION SUPERSONIC AIR INTAKE (چکیده)
18 - Investigation of Corner Rounding Effects on the Performance of a Supersonic Air Intake (چکیده)
19 - Effects of Shock Wave/Boundary-Layer Interaction on Performance and Stability of a Mixed-Compression Inlet (چکیده)
20 - Effects of Bleed Position on the Stability of a Supersonic Inlet (چکیده)
21 - Buzz Cycle Description in an Axisymmetric Mixed-Compression Air Intake (چکیده)
22 - بررسی تجربی اثر مکش لایه­ ی مرزی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی (چکیده)
23 - بررسی تجربی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری با تراکم ترکیبی (چکیده)
24 - ارائه الگوریتمی جدید برای طراحی نازل یک موتور توربوجت بر اساس نیازمندی­ های سیستمی (چکیده)
25 - Numerical Investigation of the Starting Problem in a Supersonic Air Intake (چکیده)
26 - مقایسه­ ی روش­های مختلف محاسبه­ ی شار با استفاده از حل معادلات اویلر در دو مسئله­ ی نمونه (چکیده)
27 - بهبود عملکرد ورودی فراصوتی با اعمال چشمه­ ی حرارتی خارج از جسم (چکیده)
28 - Numerical and Experimental Simulation of an Axisymmetric Supersonic Inlet (چکیده)
29 - بررسی تجربی ناپایداری‌ های یک ورودی هوای مافوق‌ صوت با تراکم ترکیبی (چکیده)
30 - بررسی تجربی چرخه­ ی موج­ نوسان در ورودی مافوق­ صوت تقارن­ محوری (چکیده)
31 - Numerical Investigation of the Unstart Suppression in a Supersonic Air Intake (چکیده)
32 - Numerical simulation and parametric study of a supersonic intake (چکیده)
33 - Investigation of a new flux scheme for the numerical simulation of the supersonic intake flow (چکیده)
34 - Performance study of a supersonic inlet in the presence of a heat source (چکیده)
35 - Performance investigation of a supersonic air intake in the presence of the boundary layer suction (چکیده)
36 - Effects of Boundary-Layer Bleed Parameters on Supersonic Intake Performance (چکیده)