بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رضا خواجوی


موارد یافت شده: 21

1 - Travel time computations using a compact eikonal equation for vertical transverse isotropic media (چکیده)
2 - بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه (چکیده)
3 - بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله (چکیده)
4 - تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس (چکیده)
5 - معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی (چکیده)
6 - A New Stable Eikonal Equation for Vertical Transversely Isotropic Wave Propagation (چکیده)
7 - Automatic mineral identification using color tracking (چکیده)
8 - MPI- and CUDA- implementations of modal finite difference method for P-SV wave propagation modeling (چکیده)
9 - A novel stiffness/flexibility-based method for Euler–Bernoulli/Timoshenko beams with multiple discontinuities and singularities (چکیده)
10 - Nonlinear inelastic static analysis of frames with numerically generated tangent stiffness matrices (چکیده)
11 - Automated mineral identification algorithm using optical properties of crystals (چکیده)
12 - Quantum mechanics used for modeling macroscopic structural systems: finite-element static analysis of a simple bar by the concepts in quantum mechanics (چکیده)
13 - General templates for n-noded bar elements based on reduced representations and numerical dispersion reduction by optimized finite elements (چکیده)
14 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for Dynamic Analysis (چکیده)
15 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
16 - تحلیل بار افزون قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
17 - Vibration analysis of plane frames by customized stiffness and diagonal mass matrices (چکیده)
18 - تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
19 - An efficient procedure to find shape functions and stiffness matrices of nonprismatic Euler–Bernoulli and Timoshenko beam elements (چکیده)
20 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
21 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)