بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد جعفری


موارد یافت شده: 22

1 - ارائه‌ی‌ یک رابطه‌ی صریح جهت تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی‌ شبه مربّعی و تحت کشش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
2 - اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای (چکیده)
3 - تخمین ضریب تمرکز تنش صفحات تک لایه کامپوزیتی حاوی گشودگی های مثلثی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
4 - تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی (چکیده)
5 - ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی (چکیده)
6 - بررسی روند تغییرات مکانی غلظت رسوب در طول دامنه (چکیده)
7 - تعیین پارامترهای بهینه مؤثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
8 - پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (چکیده)
9 - مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل (چکیده)
10 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving plate with time-dependent axial velocity and uniform Transpiration (چکیده)
11 - بررسی تاثیر نرمی گشودگی در تحلیل تنش صفحات با گشودگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
12 - ارزیابی کارایی مدل وپ در پیش بینی روان آب و رسوب کرتهای مرتعی (چکیده)
13 - تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با بریدگی مثلثی (چکیده)
14 - Stress Analysis of Composite Plates with a Quasi-Square Cutout Subjected to Uniaxial Tension (چکیده)
15 - Stress concentration in metallic plates with special shaped cutout (چکیده)
16 - بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
17 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان (چکیده)
18 - مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در البرز مرکزی، اردستان و زاگرس ایران (چکیده)
19 - تاثیر زاویه چرخش بریدگی بروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی (چکیده)
20 - STRESS ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES WITH (چکیده)
21 - A Study of Piezoelectric Laminated Composite Beams Subjected to Electro-Mechanical Loadings (چکیده)
22 - Stress Analysis of Composite Plates with Non-circular Cutout (چکیده)