بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مریم لطفی


موارد یافت شده: 15

1 - Evaluation of lead-induced cardiac toxicity in mice by measurement of selected biochemical as well as oxidative indices (چکیده)
2 - تاثیر شیرابه ی شکمبه روی سیستم ایمنی در جوجه گوشتی (چکیده)
3 - اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی روی پاسخ آماسی روده در جوجه گوشتی (چکیده)
4 - اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی (چکیده)
5 - تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بریادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز (چکیده)
6 - مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
7 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid on Lead Accumulation and Oxidative Stress in Lead-Exposed Mice (چکیده)
8 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
9 - Specific Activities of Some Diagnostic Enzymes in Selected Tissues of Turkey (Meleagris gallopavo) (چکیده)
10 - تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی (چکیده)
11 - اثر محفاظتی کافئیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری (چکیده)
12 - مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
13 - تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
14 - Synthesis of New Derivatives of Pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[4,3b][1,2,4]triazine (چکیده)
15 - تاثیر بسامد بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری حرکتی کودکان کم شنوا (چکیده)