بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی قربانی


موارد یافت شده: 11

1 - Zero valent Fe-reduced graphene oxide quantum dots as a novel magnetic dispersive solid phase microextraction sorbent for extraction of organophosphorus pesticides in real water and fruit juice samples prior to analysis by gas chromatography-mass spectrometry (چکیده)
2 - زمین¬شناسی و کانی¬شناسی رگه¬های کانه¬دارِ کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته منطقه روچون- مزار(جنوب بافت، استان کرمان) (چکیده)
3 - اثر بخشی رویکرد مدیریت اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان استان کرمان (چکیده)
4 - بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس (چکیده)
5 - ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس (چکیده)
6 - بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انعقادی انسانی در سلولهای کلیه انسان (چکیده)
7 - Development of a novel ultrasonic-assisted magnetic dispersive solid-phase microextraction methodcoupled withhigh performance liquid chromatography for determination of mirtazapine and its metabolites in human urineand water samples employingexperimental design (چکیده)
8 - Glycine functionalized multi wall carbon nanotubes as a novel hollow fiber solid phase microextraction sorbent for preconcentration of venlafaxine and o- desmethyl venlafaxinein biological and water samples prior to determination by high performance liquid chromatography (چکیده)
9 - Ultrasonic-assisted magnetic dispersive solid-phase microextraction: a novel approach for rapid and efficient microextractionof naproxen and ibuprofen employingexperimental design by high performance liquid chromatography (چکیده)
10 - بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
11 - نظربه پردازی حوزه های آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریت مشارکتی سرزمین (بررسی موردی: شهرستان فیروزکوه، حوزه آبخیز دره فیرده) (چکیده)