بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی حیدری


موارد یافت شده: 19

1 - عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی در پروژه های ساخت (چکیده)
2 - تهیه و تدوین فرهنگ موضوعی صورتهای محاورهای فارسی برای غیرفارسیزبانان (چکیده)
3 - A new modified quadrature method for solving linear weakly singular integral equations (چکیده)
4 - طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از روش طرح آزمایشها و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5 - مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
6 - Loading path optimization of T-shape tube hydroforming process (چکیده)
7 - Effect of L-NAME (a Nitric Oxide Synthase inhibitor) on cumulus expansion of sheep oocyte (چکیده)
8 - مهارکنندهی نیتریک اکساید سنتاز در یک رفتار وابسته به دز بلوغ میوزی اووسیت گوسفند را مهار میکند (چکیده)
9 - Solving nonlinear integral equations in the Urysohn form by Newton - Kantorovich quadrature method (چکیده)
10 - Loading Path Optimization of T-shape Tube Hydroforming Process (چکیده)
11 - A New Approach for Predicting andOptimizing Weld Bead Geometry in GMAW (چکیده)
12 - یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل (چکیده)
13 - بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
14 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
15 - Modeling and optimization of MAG welding for gas pipelines using regression analysis and simulated annealing algorithm (چکیده)
16 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
17 - Solving linear integral equations of the second kind with repeated modified trapezoid quadrature method (چکیده)
18 - A quadrature method with variable step for solving linear Volterra integral equations of the second kind (چکیده)
19 - A generalized block-by-block method for solving linear volterra integral equations (چکیده)