بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: هادی قربانی


موارد یافت شده: 12

1 - ارزیابی وضعیت فسفر در برخی مزارع سیب زمینی منطقه مجن در استان سمنان (چکیده)
2 - ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی (چکیده)
3 - ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر (چکیده)
4 - الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان (چکیده)
5 - Estimation of Soil Cation Exchange Capacity using Multiple Regression, Artificial Neural Networks, and Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Models in Golestan Province, Iran (چکیده)
6 - تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان (چکیده)
7 - اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی (چکیده)
8 - EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE (چکیده)
9 - ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک (چکیده)
10 - بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (چکیده)
11 - استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیرده (چکیده)
12 - بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)