بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Salari


موارد یافت شده: 32

1 - Evaluation of physicochemical parameters of Drinking water and Investig and Investigating the performance of several purification Methods on water Quality of some universities in Iran 2023 (چکیده)
2 - Effects of Probiotic Lactobacilli plantarum in Treatment of Experimentally Induced Periodontal Disease in Rabbits (چکیده)
3 - سنجش مقادیر فلزات سنگین در نمک طعام تصفیه شده و سنگ نمک (چکیده)
4 - Feasibility of biofilm production capacity by Levilactobacillus brevis isolated from motal cheese and evaluation of biofilm resistance produced in vitro and in yogurt (چکیده)
5 - Investigation of heavy metal release from variety cookware into food during cooking process (چکیده)
6 - Preparation of milk‐based probiotic lactic acid bacteria biofilms: A new generation of probiotics (چکیده)
7 - An overview of how to eliminate nitrite and reduce its consumption in the production of meat products (چکیده)
8 - Evaluating the physicochemical parameters of drinking water and investigthing the performance of several purification methds on water quality (چکیده)
9 - Assessment performance of three different water treatment processes in pilot-scale on the physicochemical quality of drinking water (چکیده)
10 - Sodium metabisulfite in dried plum and its cytotoxic effects on K‐562 and L‐929 normal cell lines (چکیده)
11 - Biofilm formation and antagonistic activity of Lacticaseibacillus rhamnosus (PTCC1712) and Lactiplantibacillus plantarum (PTCC1745) (چکیده)
12 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
13 - Mathematical Modeling of the Kinetics of Thin-Layer Infrared Drying of Lemon (چکیده)
14 - مدل‌سازی سینتیک خشک کردن برش‌های لیموترش به روش تابش مادون قرمز با استفاده از شبکه‌های عصبی GMDH هیبریدی (چکیده)
15 - Edible Films Incorporating with Lactobacillus plantarum Based on Sourdough, Wheat Flour, and Gelatin: Films Characterization and Cell Viability During Storage and Simulated Gastrointestinal Condition (چکیده)
16 - Evaluation of Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oil of Lime Citrus aurantifolia) Pomace Powder (چکیده)
17 - Optimization of decontamination conditions for Aspergillus flavus inoculated to military rations snack and physicochemical properties with atmospheric cold plasma (چکیده)
18 - Viability of Lactobacillus Plantarum Incorporated with Sourdough Powder-Based Edible Film in Set Yogurt and Subsequent Changes During Post Fermentation Storage (چکیده)
19 - Investigation of Nitrate and Nitrite Concentration in Drinking Water of some Universities of Iran (چکیده)
20 - Experimental Study of food poisoning of Multi-Antibiotic ResistantStaphylococcus aurous (MRSA) , Enterotoxins & its Total BacterialCount (TBC) In Cheese of Awassi ewes milk and its Effect in Public Health in Baghdad (چکیده)
21 - بررسی بار میکروبی کل و جداسازی باکتری باسیلوس سرئوس در گوشت خام ( گوسفند، گوساله، شتر، مرغ و بوقلمون) عرضه شده در مراکز توزیع شهرستان شیراز (چکیده)
22 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه رازیانه ( Foeniculum Vulgare ) بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی (چکیده)
23 - Effect of Pediococcus acidilactici on intestinal microbiota and oxidative parameters of blood and muscle in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
24 - Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
25 - استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال (چکیده)
26 - بررسی تاثیرضد باکتریایی اسانس پونه کوهی ( Origanum vulgare ) علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی (چکیده)
27 - خصوصیات فیتوشیمیایی و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی اسانس پونه کوهی برعلیه استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت (چکیده)
28 - بررسی سینتیک رشد آغازگرهای لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم و پدیوکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی در گوشت مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه ‌سلسیوس (چکیده)
29 - Survey of Fluoride, Chlorine, Potassium, Sodium, and Trihalomethane contents in the drinking water of five major universities in Iran (چکیده)
30 - بررسی تاثیر کشت‌های‌آغازگر‌لاکتیکی بر رشد میکروارگانیسم‌های هوازی مزوفیلیک و خواص ‌ارگانولپتیکی گوشت مرغ نگهداری‌ شده در یخچال (چکیده)
31 - Characterization of a novel biodegradable edible film obtained fromDracocephalum moldavica seed mucilage (چکیده)
32 - Boiling process ability in drinking water arsenic removing (چکیده)