بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Tahsili


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا. (چکیده)
2 - اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای (چکیده)
3 - بررسی وضعیت تولید منسوجات و تأثیر واردات غیر رسمی بر آن (چکیده)
4 - برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSR (چکیده)
5 - EFFECT OF CORRUPTION AND THE RULE OF LAW ON STAGFLATION IN IRAN’S ECONOMY: AN INSTITUTIONAL APPROACH (چکیده)
6 - بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران (چکیده)
7 - بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار درایران در دوره زمانی 95-1375 (چکیده)
8 - پدیده شرکتهای دانش بنیان و جایگاه و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی (چکیده)
9 - بررسی ویژگی های اقتصادی صنایع دستی (چکیده)
10 - تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها (چکیده)
11 - بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران (چکیده)
12 - بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL (چکیده)
13 - ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران (چکیده)