بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Beygi Nasrabadi


موارد یافت شده: 45

1 - Air exposure oxidation and photooxidation of solution-phase treated PbS quantum dot thin films and solar cells (چکیده)
2 - Rapid consolidation of Al2O3-TiO2-Co nanocermets via spark plasma sintering of Co-coated ceramic particles (چکیده)
3 - Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells (چکیده)
4 - Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells (چکیده)
5 - Low-temperature pressureless sintering of Al 2 O 3 -SiC-Ni nanocermets in air environment (چکیده)
6 - Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots (چکیده)
7 - Dichlorodimethylsilane mediated one-step synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles (چکیده)
8 - ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات (چکیده)
9 - اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n (چکیده)
10 - Fractional Factorial Design Approach to Evaluate Effect of Process Parameters on the Microemulsion Synthesis and Magnetic Properties of Ni Nanoparticles (چکیده)
11 - Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics (چکیده)
12 - Solution Phase Inorganic Ligand Exchange for Fabrication of Ink Based Quantum Dot Thin Films (چکیده)
13 - Magnetic properties of crystalline nickel and low phosphorus amorphous Ni1-XPx nanoparticles (چکیده)
14 - Effect of metal coating of reinforcements on the microstructure and mechanical properties of Al-Al2O3 nanocomposites (چکیده)
15 - Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots (چکیده)
16 - Microemulsion synthesis and magnetic properties of FexNi(1-x) alloy nanoparticles (چکیده)
17 - A statistical approach to synthesis of functionally modified silica nanoparticles (چکیده)
18 - COMBUSTION PERFORMANCE OF Ni-COATED AND UNCOATED HIGH ENERGETIC ALUMINUM NANOPARTICLES (چکیده)
19 - مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
20 - متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا (چکیده)
21 - Process Control Strategies for Dual-Phase Steel Manufacturing Using ANN and ANFIS (چکیده)
22 - سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات (چکیده)
23 - تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن (چکیده)
24 - Microstructural analysis and mechanical properties of aluminum matrix nanocomposites reinforced with uncoated and Cu-coated alumina particles (چکیده)
25 - Synthesis and characterization of permalloy-reinforced Al2O3 nanocomposite powders by mechanical alloying (چکیده)
26 - Preparation of ceramic matrix nanocomposites using Ni coated Al2O3 nanoparticles (چکیده)
27 - Development in Wear Resistance of Fe-0.7Cr-0.8Mn Milling Balls through In Situ Reinforcing with Low Weight Percent TiC (چکیده)
28 - An optimization analysis on electroless deposition of Al2O3/Cu core-shell nanostructures (چکیده)
29 - Fabrication of FeNi–Al2O3 nanocomposites and optimization of mechanical properties using Taguchi method (چکیده)
30 - Preparation and characterization of high energetic Al/Ni core-shell nanostructures (چکیده)
31 - عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
32 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
33 - بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 (چکیده)
34 - Aluminum nano particles as high energetic materials;Improvement on Combustion Performance through Nickel Deposition Particles Deposition on (چکیده)
35 - Modeling the electroless nickel deposition on aluminum nanoparticles (چکیده)
36 - Optimization of electroless deposition parameters for fabrication of Alumina/Copper core-shell nanostructure Using Taguchi method (چکیده)
37 - Mechanochemical Synthesis and Characterization of FeNi-Al2O3 Nanocomposites (چکیده)
38 - Synthesis and characterization of aluminum particles coated with nano scale Ni shells (چکیده)
39 - Microstructure and mechanical properties of Al/Al2O3 micro and nano nanocomposites fabricated by a novel stirr casting (چکیده)
40 - PREPARATION OF AL2O3/CU NANOCOMPOSITE POWDER BY ELECTROLESS PLATING AND SUBSEQUENTLY SINTERING (چکیده)
41 - بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 (چکیده)
42 - Preparation of Al2O3/Cu core-shell nanostructures by Electroless deposition (چکیده)
43 - Microstructure and Mechanical Properties of Al–Al2O3 Micro and Nano Composites fabricated by Stir casting (چکیده)
44 - MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF AL–AL2O3 MICRO AND NANO COMPOSITES FABRICATED BY A MODIFIED STIR CASTING ROUTE (چکیده)
45 - PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN (چکیده)