بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Khoshbin Ghomash


موارد یافت شده: 65

1 - New Inner Bounds for the Gaussian Interference Channel with a Cognitive Relay (چکیده)
2 - Subspace-Based Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
3 - Robust Learning Over Multitask Adaptive Networks With Wireless Communication Links (چکیده)
4 - شبیه سازی نسل چهارم تلفن همراه در کانال HAPS (چکیده)
5 - A Study on the PAPR of systematic UW-OFDM (چکیده)
6 - The off‐grid frequency selective millimeter wave channel estimation (چکیده)
7 - A description of the testate amoeba Ovulina parva gen. nov., sp. nov. from coastal marine sediments (چکیده)
8 - Adaptive Beamforming Based on Linearly Constrained Maximum Correntropy Learning Algorithm (چکیده)
9 - Transient performance analysis of adaptive multitask network based on correntropy criterion (چکیده)
10 - Cooperative Spectrum Estimation Over Large-Scale Cognitive Radio Networks (چکیده)
11 - MUSIC-BASED Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
12 - Adaptive multitask network based on maximum correntropy learning algorithm (چکیده)
13 - MUSIC-BASED Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
14 - Rank-defective Millimeter-Wave Channel Estimation Based on Subspace- Compressive Sensing (چکیده)
15 - حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین (چکیده)
16 - Acoustic Noise Cancellation Based on MCC Adaptive Algorithm (چکیده)
17 - Z-interference channel with side information at the transmitters (چکیده)
18 - Opportunistic Medium Access in Multi-session Networks based on Cooperative ARQ (چکیده)
19 - Performance of On-Off Keying and Pulse Position Modulation for Diffused Indoor Optical Wireless Channels Employing Neural Equalizers (چکیده)
20 - A 24-channel implantable neural recording based on time and frequency-division multiplexing (چکیده)
21 - Cooperative Beamforming in Relay Assisted MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems (چکیده)
22 - Opportunistic Medium Access in Multi-session Networks based on Cooperative ARQ (چکیده)
23 - Sidelobe Suppression for Non-systematic Coded UW-OFDM in Cognitive Radio Networks (چکیده)
24 - Cooperative beamforming and relay selection in cognitive radio systems (چکیده)
25 - ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندی در سیستم های رادیو شناختگر با چند آنتن (چکیده)
26 - Gaussian Z Channel with Intersymbol Interference (چکیده)
27 - Power Spectrum Characterization of Systematic Coded UW-OFDM Systems (چکیده)
28 - Kernel Recursive Least Squares-Type Neuron for Nonlinear Equalization (چکیده)
29 - Performance of Back-propagation and Self Organizing Map Neural Equalizers for Asymmetrically Clipped Optical OFDM (چکیده)
30 - An Achievable Rate Region for Interfering Multiple Access Channel and Broadcast Channel with a Cognitive Transmitter (چکیده)
31 - An Achievable Rate Region for Interfering Multiple Access Channel and Broadcast Channel with a Cognitive Transmitter (چکیده)
32 - Performance of On-Off Keying and Pulse Position Modulation for Diffused Indoor Optical Wireless Channels Employing Neural Equalizers (چکیده)
33 - Spectrum-Based SNR Estimator for Analog and Digital Bandpass Signals (چکیده)
34 - An Achievable Rate Region for Interfering Broadcast Channel and Multiple Access Channel with Cognitive Transmitters (چکیده)
35 - Cooperative beamforming, power allocation and relay selection in MIMO cognitive radio systems (چکیده)
36 - A Soft-Input Soft-Output Target Detection Algorithm for Passive Radar (چکیده)
37 - A novel multicarrier CDMA transmission scheme for cognitive radios with sidelobe suppression (چکیده)
38 - Novel spreading codes for multicarrier code division multiple access based cognitive radio networks with sidelobe suppression (چکیده)
39 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by UsingBeamforming Filter (چکیده)
40 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by using Beam Forming Filter (چکیده)
41 - A novel Vector Perturbation Based On Joint Transceiver Algorithm In Cooperative Mu-MIMO (چکیده)
42 - DS-CDMA Blind Detection for Frequency-Selective Multipath Channels by Neural Networks (چکیده)
43 - A novel secure and energy-efficient protocol for authentication in wireless sensor networks (چکیده)
44 - SINR Maximizing Equalizer Design for OFDM Systems (چکیده)
45 - Receiver Design for Downlink MIMO MC-CDMA in Cognitive Radio Systems (چکیده)
46 - تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM (چکیده)
47 - شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم (چکیده)
48 - تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) (چکیده)
49 - Cooperative location management method in next generation cellular networks (چکیده)
50 - A novel location management method based on ad hoc networking (چکیده)
51 - A PSO-Based UWB Pulse Waveform Design Method (چکیده)
52 - Neighbor Based Topology Control Protocol for Prolonging the Lifetime of Ad Hoc Networks (چکیده)
53 - Outage Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
54 - MIMO channel impulse response shortening algorithm (چکیده)
55 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
56 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
57 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
58 - 3D Object Tracking Using Directional Procrustes (چکیده)
59 - Performance Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
60 - روشی نوین برای همسانسازی کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تجزیه‌ی مقادیر تکین ماتریس های چندجمله‌ای (چکیده)
61 - A Novel Method for Singular Value Decomposition of Polynomial Matrices and ICI Cancellation in a Frequency-Selective MIMO Channel (چکیده)
62 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
63 - An application of Chen system for secure chaotic communication based on extended Kalman filter and multi-shift cipher algorithm (چکیده)
64 - یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو (چکیده)
65 - Time-Domain Equalizer for OFDM Systems Based on SINR Maximization (چکیده)