بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Razmkhah


موارد یافت شده: 86

1 - Copula-based reliability analysis of a complex system subject to Wiener degradation process (چکیده)
2 - The optimal age replacement strategy under epistemic uncertainty (چکیده)
3 - A condition-based maintenance policy based on the reduction of age model (چکیده)
4 - Optimal block replacement based on expert judgement method (چکیده)
5 - تحلیل قابلیت اعتماد یک سیستم بر مینای قضاوت متخصصان (چکیده)
6 - Reliability bounds for a complex system with positively associated components (چکیده)
7 - Expectation-based and Quantile-based Probabilistic Support Vector Machine Classification for Histogram-Valued Data (چکیده)
8 - Reliability of degrading complex systems with two dependent components per element (چکیده)
9 - Bayesian reliability analysis of complex k-out-of-n: ℓ systems under degradation performance (چکیده)
10 - Pitman’s measure of closeness for weighted random variables (چکیده)
11 - The k-nearest Neighbor Classification of Histogram- and Trapezoid-Valued Data (چکیده)
12 - A flexible ranked set sampling schemes: Statistical analysis on scale parameter (چکیده)
13 - قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بار (چکیده)
14 - بررسی تاثیر سن مجازی در تابع نرخ خطر (چکیده)
15 - On the Reliability of a Load Sharing k-out-of-n:F System with Gamma Degradation Process (چکیده)
16 - Mean residual life of degrading complex systems with intact component at time t (چکیده)
17 - تابع نرخ خطر سیستم های سری و موازی تحت شرایط عملیاتی پویا (چکیده)
18 - Quantile estimation based on modified ranked set sampling schemes using Pitman closeness (چکیده)
19 - Nonparametric “anti-Bayesian” quantile-based pattern classification (چکیده)
20 - Reliability analysis of a load sharing k-out-of-n:F degradation system with dependent competing failures (چکیده)
21 - Testing skew-symmetry based on extreme ranked set sampling (چکیده)
22 - Inference on skew-normal distribution based on Fisher information in order statistics (چکیده)
23 - Stress-strength based on $m$-generalized order statistics and concomitant for dependent families (چکیده)
24 - میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعال (چکیده)
25 - On Reliability Analysis of k -Out-of-n: F Systems Equipped With a Single Cold Standby Component Under Degradation Performance (چکیده)
26 - Estimation and prediction in the presence of an outlier under Type-II censoring (چکیده)
27 - مروری بر پارامتر تنش‐مقاومت در سیستم های منسجم تحت توزیع نرمال چوله (چکیده)
28 - Reliability analysis of k-out-of-n:F system with soft and hard failures (چکیده)
29 - Bayes estimation of mean lifetime in a proportional hazard rate model under progressive censoring (چکیده)
30 - Parameter Estimation of Gompertz Model with Fixed Covariate Under Type-II Progressive Censoring (چکیده)
31 - On the reliability of complex systems with three dependent components per element (چکیده)
32 - Reliability analysis of a k-out-of-n:F system under a linear degradation model with calibrations (چکیده)
33 - ویژگیهایی از سالخورده گی دو بعدی با ساختار وابستگی ارشمیدسی (چکیده)
34 - حفظ برخی ترتیب های تصادفی وابسته در سیستم های منسجم (چکیده)
35 - مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (چکیده)
36 - A unified ranked set sampling for estimating the population mean (چکیده)
37 - Statistical inferences based on independent and non-identically distributed progressively Type-II censored order statistics (چکیده)
38 - The optimal progressive censoring scheme for robust estimation in the presence of an outlier (چکیده)
39 - On estimating the distribution function and odds using ranked set sampling (چکیده)
40 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
41 - Nonparametric confidence intervals for quantiles based on a modified ranked set sampling (چکیده)
42 - Perfect ranking test in moving extreme ranked set sampling (چکیده)
43 - Confidence intervals for lower quantiles based on two-sample scheme (چکیده)
44 - Families of Distributions Arising from Distributions of Ordered Data (چکیده)
45 - قابلیت سیستم های منسجم در مدل مقاومت-فشار (چکیده)
46 - Generalized prediction intervals under Type-II censoring (چکیده)
47 - Point estimation of lower quantiles based on two-sampling scheme (چکیده)
48 - اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی (چکیده)
49 - احتمال نزدیکی همزمان پیتمن در برآورد چندک های جامعه (چکیده)
50 - PERCENTILE RESIDUAL LIFE FOR PARALLEL SYSTEMS WITH NONIDENTICAL COMPONENTS (چکیده)
51 - Optimal simple step-stress plan for Type-I censored data from geometric distribution (چکیده)
52 - ترتیب های تصادفی بر اساس طرح سانسور فزاینده (چکیده)
53 - پیش بینی در آزمون های فشار مرحله ای برای طول عمر نمایی (چکیده)
54 - Analysis of simple step-stress accelerated life test with geometric distribution (چکیده)
55 - اطلاع فیشر نهفته در نمونه های وابسته (چکیده)
56 - On the generalized pivotal quantity for the quantiles of two-parameter exponential distribution (چکیده)
57 - Bayes estimation for a simple step-stress model with Type-I censored data from the geometric distribution (چکیده)
58 - Pitman closeness of current -records to population quantiles (چکیده)
59 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
60 - Statistical Inference Based on the Top Scores (چکیده)
61 - Generalized confidence intervals for the survival function of the exponential distribution (چکیده)
62 - Bayesian inference for geometric distribution under a simple step-stress model (چکیده)
63 - On performance of reconstructed middle order statistics in exponential distribution (چکیده)
64 - Bayesian reconstruction of the missing failure times in exponential distribution (چکیده)
65 - مشخصه سازی بر اساس آنتروپی k-رکوردها (چکیده)
66 - مقایسه اطلاع فیشر در نمونه های سانسور شده فزاینده در دو طرح نمونه گیری متفاوت (چکیده)
67 - Nonparametric Prediction Intervals for Future Order Statistics in a Proportional Hazard Model (چکیده)
68 - بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای (چکیده)
69 - Fisher Information in Record Values and Their Concomitants: A Comparison of Two Sampling Schemes (چکیده)
70 - Reconstruction of Order Statistics in Exponential Distribution (چکیده)
71 - Comparing two sampling schemes based on entropy of record statistics (چکیده)
72 - Entropy of Hybrid Censoring Schemes (چکیده)
73 - On the Nonparametric Inference in the Exponentiated Models Based on Complete Samples and Extreme Order Statistics (چکیده)
74 - Nonparametric confidence intervals for quantiles and quantile intervals from inversely sampled record breaking data in a multi-sample plan (چکیده)
75 - A Note on Type II Censored Data (چکیده)
76 - آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی (چکیده)
77 - Current -records and their use in distribution-free confidence intervals (چکیده)
78 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
79 - Distribution free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
80 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
81 - Nonparametric confidence intervals and tolerance limits based on minima and maxima (چکیده)
82 - Nonparametric Confidence Intervals and Tolerance Limits Based on Minima and Maxima (چکیده)
83 - Distribution-free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
84 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
85 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
86 - Outer and inner confidence intervals based on extreme order statistics in a proportional hazard model (چکیده)