بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Soltani Shal


موارد یافت شده: 19

1 - اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها (چکیده)
2 - Effectiveness of cardiovascular disease specific psychotherapy [CSP] on the stress, Anxiety and depression of heart disease patients (چکیده)
3 - Reliability and validity of Farsi version of Parsian and Dunning spirituality questionnaire (چکیده)
4 - بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی (چکیده)
5 - Survey the prevalence of psychopathology in Coronary heart disease patients: A casual model based on analysis of the role of psychological factors (چکیده)
6 - نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی (چکیده)
7 - اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
8 - Effect of Demographic Variables on children anxiety (چکیده)
9 - Survey the relationship between attachment style and general self efficacy with homesickness among college students (چکیده)
10 - ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (چکیده)
11 - بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد (چکیده)
12 - نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه (چکیده)
13 - Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students (چکیده)
14 - Survey the Relationship between Happiness and Quality of Life with Job Satisfaction among Iranian Teachers (چکیده)
15 - تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان (چکیده)
16 - بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان (چکیده)
17 - بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
18 - تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی (چکیده)
19 - بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)