بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Zahedi


موارد یافت شده: 28

1 - Effects of humic acid on nutrient removal efficiency of aquatic duckweed (Lemna minor) and both growth performance, and hemato-biochemical parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured in water recirculating system (چکیده)
2 - امنیت غذایی پایدار به کمک آبزی‌پروری پایدار با استفاده از سامانه‌های نوین آبزی‌‏پروری قسمت دوم): فرصت‌‏ها و چالش‌‏های توسعه سامانه‏‌های نوین (چکیده)
3 - امنیت غذایی پایدار به کمک آبزی‏‌پروری پایدار با استفاده از سامانه‏‌های نوین آبزی‏‌پروری قسمت اول): نقش قوانین و اسناد بالادستی (چکیده)
4 - مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سامانه باز و بازگردشی نسبی (چکیده)
5 - Integrated multitrophic aquaculture (IMTA) as an environmentally friendly system for sustainable aquaculture: functionality, species, and application of biofloc technology (BFT) (چکیده)
6 - مقایسه سه پروتکل برگشت آب بر بازماندگی و فاکتورهای بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آلا در استخرهای مستطیلی (چکیده)
7 - نقش پروبیوتیک ها در سیستمهای پرورش میگو (چکیده)
8 - مقایسه بازماندگی و رشد قزل آلای رنگین کمان در طراحی جدیدی از استخرهای آبراهه ای با استخرهای آبراهه ای متداول (چکیده)
9 - تاثیر افزودن نمکهای معدنی به سازگان مداربسته پرورش ماهی: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی ماهی سیکلید آفریقایی (Labidochromis lividus) (چکیده)
10 - Biochemical responses of juvenile European sturgeon, (Huso huso) to a sub-lethal level of copper and cadmium in freshwater and brackish water environments (چکیده)
11 - بررسی اثر آب برگشتی بر عملکرد رشد و شاخص باله ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو سیستم بازگردشی نسبی (چکیده)
12 - Enhanced growth performance, oxidative capacity and immune responses of common carp, Cyprinus carpio fed with Artemisia absinthium extract-supplemented diet (چکیده)
13 - The effect of aqueous and ethanol extract of saffron (Crocus Sativus) petal on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth performance (چکیده)
14 - ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری-های بیماری زای آبزیان (چکیده)
15 - Study on the application of enriched Daphnia with n-3 HUFA and its effects on the growth, survival and stress resistance of Persian sturgeon larva (Acipenser persicus). (چکیده)
16 - غنی سازی دافنی با اسیدهای چرب بلند زنجیره n-3 HUFA و اثر آن بر رشد، زنده مانی و ترکیب بدن لارو تاسماهی ایرانی (چکیده)
17 - اثر استفاده از دافنی غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره بلند و دافنی غنی نشده بر روی آهنگ رشد لارو تاسماهی ایرانی (چکیده)
18 - بررسی تاثیرات ناشی از تغییرات pH آب بر فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio). (چکیده)
19 - بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso) (چکیده)
20 - بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخصهای استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) (چکیده)
21 - اثر افزایش تراکم نگهداری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزلآلای رنگینکمان ) Oncorhynchus mykiss ) (چکیده)
22 - مقایسه پارامترهای رشد، هورمون کورتیزول و بیان ژن های مرتبط با استرس و رشد ماهی در دو سیستم باز و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, قزلآلای رنگین کمان ( 1792 بازگردشی (چکیده)
23 - Effect of mangroves on distribution, diversity and abundance of molluscs in mangrove ecosystem: a review (چکیده)
24 - LC50 Determination and Copper and Cadmium Accumulation in the Gills of Kutum (Rutilus frisii kutum)Fingerlings (چکیده)
25 - Acute Toxicity and Accumulation of Iron, Manganese and, Aluminum in Caspian Kutum Fish (Rutilus kutum) (چکیده)
26 - Cadmium accumulation and biochemical parameters in juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus, upon sublethal cadmium exposure (چکیده)
27 - The effect of sub-lethal exposure to copper and the time course of recovery in clean water on biochemical changes in juvenile fish (Acipenser persicus) (چکیده)
28 - Effect of stocking density on growth performance, plasma biochemistry and muscle gene expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)