بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Samaneh Mollazadeh


موارد یافت شده: 18

1 - طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-499 و انتقال آن به سلول های بنیادی مزانشیمی انسان (چکیده)
2 - Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectors. (چکیده)
3 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
4 - The Effect of Ciprofloxacin Injection on Genetically Absence Prone (Wag/Rij) Rat s Electroencephalogram Characteristics (چکیده)
5 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
6 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
7 - Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacin (چکیده)
8 - مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین (چکیده)
9 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
10 - The enhancement of vincristine cytotoxicity by combination with feselol (چکیده)
11 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
12 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
13 - مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro (چکیده)
14 - اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین (چکیده)
15 - The comparison of cytotoxicity effects of cobalt-salen complex, cisplatin and vincristine on NTERA2 cell line (چکیده)
16 - مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
17 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
18 - سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد (چکیده)