بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: forouzan tabatabaie yazdy


موارد یافت شده: 29

1 - Prediction of physicochemical properties of nisin variants using ProtParam tool (چکیده)
2 - Effect of dietary sulphur amino acid levels and guanidinoacetic acid supplementation on performance, carcase yield and energetic molecular metabolites in broiler chickens fed wheat-soy diets (چکیده)
3 - Effect of wheat-soy diet nutrient density and guanidine acetic acid supplementation on performance and energy metabolism in broiler chickens (چکیده)
4 - بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ (چکیده)
5 - Antioxidantion and volatile constituents of salvia lerifolia. (چکیده)
6 - optiimizing a method of separation and determination of purin ...... (چکیده)
7 - plasma methionin lysine concentrations of early kactation cows fed diet cocentration raw or roastaed iranian soybean varicty (چکیده)
8 - A detoxification method of khorasan cottenseed meal gossypol for broiler chicken ration (چکیده)
9 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
10 - Antifungal activity of extracts Biarum carduchorum (Kardeh) on Aspergillus fumigatus and Penicillium expansum in vitro (چکیده)
11 - بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت (چکیده)
12 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
13 - In vitro Effect of Garlic Oil and Turmeric Extract on Methane Production from Gas Test Medium (چکیده)
14 - Study of the Antibacterial Activity of Methanolic and Aqueous Extracts of Myrtus communis on Pathogenic Strains Causing Infection (چکیده)
15 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
16 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
17 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
18 - Antifungal potential of mangrove extracts against Aspergillus flavus and Penicillium italicum (چکیده)
19 - اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی (چکیده)
20 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
21 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
22 - بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم (چکیده)
23 - Ultrastructural localisation of chromium in Ocimum basilicum (چکیده)
24 - Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat (چکیده)
25 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
26 - Effect of Protein Sources of Isonitrogenous Whole Crop Barley Silage Based Diets on Perfonnance and Blood Metabolites of Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
27 - تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک (چکیده)
28 - Effect of dietary methionine concentration on some blood metabolites of early lactating Holstein cows (چکیده)
29 - بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناسب برای طیور گوشتی (چکیده)