بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: khashayar Pournia


موارد یافت شده: 14

1 - مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر (چکیده)
2 - Effect of Caffeine and trans-cinnamaldehyde on Growth Performance, Hematology, Stress Hormone, Immunity Response and Blood Parameters in Broiler Chickens (چکیده)
3 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on humeral immunity response on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
4 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on blood parameters of male broilers chick under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
5 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on hematological and hormonal levels on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
6 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on performance and carcass characteristics on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
7 - تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون (چکیده)
8 - اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون (چکیده)
9 - Effect of caffeine supplementation on performance and carcass characteristics of male broilers chicks (چکیده)
10 - Effect of caffeine supplementation on Immunity response of male broilers chicks (چکیده)
11 - Effect of Dietary Caffeine and Trans-Cinammaldehyde Supplementation on Cell Bloods Count of Male Broiler Chicks (چکیده)
12 - Serotonin and Corticostrone Fluctuation on Male broilers Chicks Fed Caffeine and Trans- Cinammaldehyde (چکیده)
13 - Effect of Dietary Supplementations of Caffeine and Trans-Cinammaldehyde on Blood Parameters of Male Broilers Chick (چکیده)
14 - Evaluation of corn meal on performance, carcass characteristics and nutrient digestibility of male broiler chickens (چکیده)