بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maryam javidi


موارد یافت شده: 22

1 - بررسی خصوصیات کانی شناسی، بافتی و ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی سرب-روی کلاته پیاله، شمال شرق اسفراین (چکیده)
2 - دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار سرب و روی‌دار چاه‌نقره، شمال‌غرب بیرجند، بلوک لوت (چکیده)
3 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
4 - شواهد باریت هیدروترمال در منطقه مشکان، شمال شرق سبزوار: کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر (چکیده)
5 - Middle Eocene magmatism in the Khur region (Lut Block, Eastern Iran): implications for petrogenesis and tectonic setting (چکیده)
6 - شواهد کانیسازی مس پورفیری در منطقه چشمه خوری، شمالغرب بیرجند: زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی، ژئوشیمی، سیالات درگیر و ایزوتوپ پایدار (چکیده)
7 - بررسی مس رگه ای شورک و زون گوسان همراه (شمال غرب بیرجند) بر اساس دگرسانی، کانی سازی، زمین شیمی و سیالات درگیر (چکیده)
8 - کانسار مس رگه‌ای رشیدی، شمال‌خور، شرق ایران: مطالعات دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمیایی، میان‌بارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (چکیده)
9 - Geochemistry, Sr-Nd isotopes and zircon U-Pb geochronology of intrusive rocks: Constraint on the genesis of the Cheshmeh Khuri Cu mineralization and its link with granitoids in the Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
10 - سنگ شناسی و ژئوشیمی دایک های گرانیتوئیدی و مافیکی در منطقه شکسته-دیوار، شمال غرب بیرجند (چکیده)
11 - Mineralogy, Geochemistry, Fluid Inclusion and Oxygen Isotope Investigations of Epithermal Cu ± Ag Veins of the Khur Area, Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
12 - کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران (چکیده)
13 - تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (چکیده)
14 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای نیمه عمیق در منطقه چشمه خوری، شمال-غرب بیرجند (چکیده)
15 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز، خور، شمال غرب بیرجند (چکیده)
16 - پردازش داده های ماهواره ای، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مهرخش، شمال غرب بیرجند (چکیده)
17 - مطالعات کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی در سطح و حفاری های اکتشافی و تفسیر داده های IP/RS در شمال منطقه مهرخش (چکیده)
18 - تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند (چکیده)
19 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی شکسته سبز شمال غرب بیرجند (چکیده)
20 - مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند (چکیده)
21 - بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی (چکیده)
22 - ژئوشیمی، کانی سازی، آلتراسیون و شرایط تشکیل کانی سازی آهن (چکیده)