بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: reza rajabzadeh


موارد یافت شده: 73

1 - بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی (چکیده)
2 - Non-abelian tensor absolute centre of a group (چکیده)
3 - تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور (چکیده)
4 - The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment (چکیده)
5 - Some Properties On Isoclinism inn-Lie Algebras (چکیده)
6 - The probability that a pair of group elements is autoconjugate (چکیده)
7 - Auto-average length of finite groups (چکیده)
8 - Some properties of tensor isoclinism of groups (چکیده)
9 - On isoclinism between pairs of n-Lie algebras and their properties (چکیده)
10 - Centralizers in Lie agebras (چکیده)
11 - Some properties of 2-auto-Engel groups (چکیده)
12 - Some inequalities for the multiplier of a pair of n-Lie algebras (چکیده)
13 - Characterization of relativen-isoclinism of a pair of Lie algebras (چکیده)
14 - On groups satisfying a symmetric Engel word (چکیده)
15 - SOME PROPERTIES OF PERFECT LIE RINGS (چکیده)
16 - Engelizer subgroup of a 2-Engel transitive groups (چکیده)
17 - Autonilpotent groups and their properties (چکیده)
18 - NON-ABELIAN TENSOR ANALOGUES OF 2-AUTO ENGEL GROUPS (چکیده)
19 - On the center of automorphism group of a group (چکیده)
20 - Some properties of central kernel and central autocommutator subgroups (چکیده)
21 - Lie algebras with few centralizers (چکیده)
22 - Study of status and comparison website content of football premier league clubs in Iran (چکیده)
23 - A New Notion Derived from Varieties of Group (چکیده)
24 - ν-perfect groups (چکیده)
25 - On the Generalized Capable Groups (چکیده)
26 - On the Sylow p-subgroups of the Baer Invariant of Groups (چکیده)
27 - On the Higher Schur Multiplicator of Certain Classes of Groups (چکیده)
28 - ON THE ISOCLINISM OF A PAIR OF LIE ALGEBRAS AND FACTOR SETS (چکیده)
29 - Covering Pair of Nilpotent Groups (چکیده)
30 - Groups satisfying a symmetric Engel word (چکیده)
31 - Some Properties of Autocommutator Groups (چکیده)
32 - Lie Algebras and n-Isoclinism (چکیده)
33 - SOME PROPERTIES OF TENSOR CENTRE OF GROUPS (چکیده)
34 - Some Inequalities for the Order of the Schur Multiplier of a Pair of Groups (چکیده)
35 - Some Properties of non-abelian tensor products of groups (چکیده)
36 - Higher Schur multiplicator of a finite abelian group (چکیده)
37 - Subgroup theorems for the Baer invariant of groups (چکیده)
38 - Some inequalities for the Baer-invariant of a pair of finite groups (چکیده)
39 - Covering Groups With Respect to Two Varieties of Groups (چکیده)
40 - Some Inequalities for the Schur Multiplier of a Pair of groups (چکیده)
41 - A Remark on the Schur Multiplier ofp-Groups (چکیده)
42 - n-Isoclinism Classes and n-Nilpotency Degree of Finite Groups (چکیده)
43 - روشی نو برای محاسبه عدد فرابنیوس (چکیده)
44 - مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوب (چکیده)
45 - some properties of 4-engalgroup (چکیده)
46 - on generalized hall pairs (چکیده)
47 - generalized halls second problem (چکیده)
48 - some results on v- irreducible extensions and the baer - invariantaf (چکیده)
49 - تاثير فعاليتهاي تحقيقاتي رياضي در امر آموزش و انگيزه در يادگيرنده ها (چکیده)
50 - varieted perfect of group extensions (چکیده)
51 - characterization of varietal covering and stem group (چکیده)
52 - baer- invariant as group extensions (چکیده)
53 - Some remarks on isologic extensions of groups (چکیده)
54 - Generalized Baer-invariant of groups and the direct limit (چکیده)
55 - روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزي (چکیده)
56 - The higher Schur-multiplicator of certain classes of groups (چکیده)
57 - some brunds for the higher schur multiplier of a finite group and its nu,ber of genertors (چکیده)
58 - some results on generalized baer invariant of groups (چکیده)
59 - some inequalities for the higher schur_multipilicator of a finite group (چکیده)
60 - utra isologism classes of groups (چکیده)
61 - some properties of v_covering groups (چکیده)
62 - som properties on marginal and the extentions and the baer_invariant of groups (چکیده)
63 - schur _baer properties in polynilpotentgroups (چکیده)
64 - some properties on marginal extention and the baer _invariant of groups (چکیده)
65 - generalized covering groups (چکیده)
66 - some properties of isologism of groups and baerv -invariants (چکیده)
67 - schur _pair property and the structure of varietal covering groups (چکیده)
68 - some properties of (locally) n-nilpotent and n-soluble groups (چکیده)
69 - ضربکر شور از یک جفت از p-گروههای متناهی (چکیده)
70 - Some properties on the Schur multiplier of a pair of groups (چکیده)
71 - Ultra Isologism of Groups (چکیده)
72 - The structure of Bell groups (چکیده)
73 - The commutator subgroup and Schur multiplier of a pair of finite p-groups (چکیده)