بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sara sanjani


موارد یافت شده: 22

1 - ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
2 - Quantifying yield potential and yield gap for corn (Zea mays L.) in the Northeast Iran (چکیده)
3 - Seed germination and dormancy tests of some rangeland species of Northern Khorasan province, Iran (چکیده)
4 - اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
5 - Evaluation of Freezing Tolerance of Cumin (Cuminum cyminum) Under Controlled Condition (چکیده)
6 - Detection of recent climate change in extreme daily temperatures, Khorasan province, Iran (چکیده)
7 - بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
8 - Weather conditions associated with irrigated crops in an arid and semi arid environment (چکیده)
9 - Evaluation of freezing tolerance of three Persian shallot (Allium altissimum Regel) ecotypes under controlled condition (چکیده)
10 - بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
11 - Effects of precipitation and temperature on crop production variability in northeast Iran (چکیده)
12 - مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (چکیده)
13 - شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران (چکیده)
14 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems (چکیده)
15 - ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (چکیده)
16 - Association between climate indices, aridity index, and rainfed crop yield in northeast of Iran (چکیده)
17 - Applicability of AgMERRA forcing dataset to fill gaps in historical in-situ (چکیده)
18 - بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه (چکیده)
19 - بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا (چکیده)
20 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
21 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)
22 - Rainfed crop production and its association with precipitation, temperature and sea surface temperature anomalies (چکیده)