بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zohreh saadatfar


موارد یافت شده: 47

1 - The Effect of Green Gold Nanoparticles Synthesized with the Achillea millefolium Extract on the Morphometric and Developmental Indices of Preantral Follicles in Immature NMRI Mice (چکیده)
2 - Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate (چکیده)
3 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
4 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of Snake, Echis Carinatus, on the Circulatory System of Developing Chicken Embryos (چکیده)
5 - Effect of probiotic and vinegar on growth performance, meat yields, immune responses, and small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
6 - Histomorphogenesis of pancreas in ostrich embryo (Struthio camelus) (چکیده)
7 - Study on the renal development (morphological and stereological) in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
8 - Enzymatic activity of liver in ostrich embryo (struthio camelus) (چکیده)
9 - Midbrain morphogenesis in beluga sturgeon (Huso huso) larvae (چکیده)
10 - Histomorphogenesis of cranial nerves in Huso huso larvae (چکیده)
11 - تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی (چکیده)
12 - Brain ventricle development in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
13 - Influence of Delayed Access to Feed on Gastro Intestinal Tract Development in Japanese quail (Coturnix japon)ica) (چکیده)
14 - مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) (چکیده)
15 - مطاتعه سلول کلرید در ابشش گاو ماهی (چکیده)
16 - A histological study of adrenal gland in guinea pig and hamster (چکیده)
17 - بررسی ساختار بافتی و تکامل لایه های سلولی و گانگلیون های عصبی olfactory bulb در لارو فیل ماهی (چکیده)
18 - تغییرات ناشی از آلودگی آب در سلول های کلرید ابشش در تعدادی از گونه های ماهی دریای خزر (چکیده)
19 - اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه (چکیده)
20 - اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
21 - اثر زمان تغذیه ی اولیه بر عملکرد، طول و وزن نسبی اندام های گوارشی بلدرچین (چکیده)
22 - مطالعه تکامل مغز تاس ماهی ایرانی (چکیده)
23 - Structure of Lamellae and Chloride Cell in the Gill of <i>Alosa Caspio Caspio</i> (Clupeidae, Teleostei) (چکیده)
24 - study of epidermis development in sturgeon (Acipenser percicus) Larvae (چکیده)
25 - مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون (چکیده)
26 - Structure of Pancreas in Zebra Finch(Poephila bichenovi)and Pigeon (Streptopelia decaocto laughing nove) (چکیده)
27 - Development of Stomach in Sturgeon(Acipenser persicus) (چکیده)
28 - Histology of Sturgeon(Acipenseridea) Gills (چکیده)
29 - مطالعه آناتومی اعصاب شبکه بازویی در خرگوش (چکیده)
30 - مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا (چکیده)
31 - مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری (چکیده)
32 - Structure of chloride cell in Alosa caspio Caspio (چکیده)
33 - Anatomy of pancreas in Mynah(Aridotheres tristis (چکیده)
34 - Structure Of Chloride Cell In The Gill Epithelium Of Mugill Aurata (چکیده)
35 - Morphology And Changes Of Chloride Cell Of Rutilus rutilus Caspicus In Caspian Sea (چکیده)
36 - Structure of esophagus and stomach in Acipenseridae-huso huso (چکیده)
37 - structure of chloride cell in telaji(cyprinidae, teleost) of caspian sea (چکیده)
38 - بررسی بافت شناسی دوازدهه در خفاش (چکیده)
39 - structure of barbel in Cyprinidae (چکیده)
40 - Study of pancreus in Huso huso (چکیده)
41 - Histology of placenta in persian CAT (چکیده)
42 - Structure of Barbel in Sturgeon(Acipenser percicus) (چکیده)
43 - Chloride cell in the gill of white fish, Rutilus frissi kutum (چکیده)
44 - Histology of gills of white fish (چکیده)
45 - استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني (چکیده)
46 - بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان (چکیده)
47 - veterinary history and education in iran. (چکیده)