بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : گیاه پزشکى
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 22

1 - Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) associated with rodents in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
2 - اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران (چکیده)
3 - اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران (چکیده)
4 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
5 - گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران (چکیده)
6 - Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry (چکیده)
7 - بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F (چکیده)
8 - رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ (چکیده)
9 - سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران (چکیده)
10 - اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران (چکیده)
11 - سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها (چکیده)
12 - بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
13 - بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان (چکیده)
14 - ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (چکیده)
15 - اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران (چکیده)
16 - مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
17 - گزارش کفشدوزک Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae)از ایران (چکیده)
18 - بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران (چکیده)
19 - شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس (چکیده)
20 - شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناس (چکیده)
21 - Report pathogenic nematode slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematoda - Rhabditida) Iran (چکیده)
22 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)