بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سربیشه


موارد یافت شده: 36

1 - Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function (چکیده)
2 - Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems (چکیده)
3 - Evolution of entropy in different types of non-Markovian three-level systems: Single reservoir vs. two independent reservoirs (چکیده)
4 - محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP (چکیده)
5 - Deriving relativistic Bohmian potential using variational method and conformal transformations (چکیده)
6 - وابستگی دمایی درهم تنیدگی و ناهم خوانی کوانتومی درمدل آیزینگ سه کیوبیتی در میدان مغناطیسی عرضی (چکیده)
7 - هم بستگی های کیوبیت-کیوتریت در کانال های متفاوت چگونه تغییر می کند؟ (چکیده)
8 - محاسبه ی توابع ترکش برای پایون و کایون خنثی در تقریب NLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
9 - Fragmentation functions of the pion, kaon, and proton in the NLO approximation: Laplace transform approach (چکیده)
10 - شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه (چکیده)
11 - ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی (چکیده)
12 - Dynamics of non-Markovianity in the presence of a driving field (چکیده)
13 - Stable solitary waves in super dense plasmas at external magnetic fields (چکیده)
14 - اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه (چکیده)
15 - استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی (چکیده)
16 - entanglement between two tavis-cummings systems with N=2 (چکیده)
17 - بررسی خواص ترشوندگی نانو لوله های کربنی در محیطهای مایع (چکیده)
18 - measurement-induced nonlocality for an arbitrary bipartite state (چکیده)
19 - Separation of Salmonella Typhimurium Bacteria from Water Using MWCNTs Arrays (چکیده)
20 - مطالعه اثر خالص سازی آرایه نانو لولههای کربنی بر راندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم از آب (چکیده)
21 - کاربرد نانولوله های کربنی در تصفیه بیولوژیکی آب (چکیده)
22 - Measurable lower bounds on concurrence (چکیده)
23 - Factorization law for two lower bounds of concurrence (چکیده)
24 - A Novel Overlap-Based Logic Cell: An Efficient Implementation of Flip–Flops With Embedded Logic (چکیده)
25 - Template Protection and Performance Improvement of Biometric Authentication Systems Using Watermarking (چکیده)
26 - Power-Delay Efficient Overlap-Based Charge-Sharing Free Pseudo-Dynamic D Flip-Flops (چکیده)
27 - مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی (چکیده)
28 - تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
29 - A Data Hiding Capacity Estimation Technique for Biometric Images (چکیده)
30 - The effect of anisotropy and external magnetic filed on the thermal entanglement in a two-spin-qutrit system (چکیده)
31 - Thermal entanglelment in a two-qutrit system with nonlinear coupling under nonuniform external magnetic field (چکیده)
32 - Maximally entangled states for qubit- qutrit systems (چکیده)
33 - baby skyrme models for a class of potentials (چکیده)
34 - an appropriate candidate for exact distridution of closed random walks using quantum groups (چکیده)
35 - بررسي اثر اختلال بر جواب هاي ساليتوني برخي از معادلات با مشتقات جزئي با استفاده از تغيير در متريك هن (چکیده)
36 - sine-gordon solitons in a nontrivial metric (چکیده)