بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: باروری


موارد یافت شده: 19

1 - سلامت باروری و جمعیت در معارف اسلامی (چکیده)
2 - تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
3 - آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
4 - ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
5 - تبیین تجارب زنان در استفاده از درمانهای سنتی در مواجهه با ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
6 - تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis (چکیده)
7 - گیاهان دارویی و تاثیر آنها در ناباروری مردان (چکیده)
8 - ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری (چکیده)
9 - ارزیابی مکانیسم و کارایی فناوری باروری ابرها جهت تامین آب در مناطق خشک ایران (چکیده)
10 - بررسی کارایی فناوری باروری ابرها جهت افزایش بارندگی و توسعه منابع آبی در مناطق خشک (چکیده)
11 - قانون باروری پدیدآور در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس پایگاهWeb of science (چکیده)
12 - بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق (چکیده)
13 - استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس (چکیده)
14 - شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها (چکیده)
15 - بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization (چکیده)
16 - مروری بر فرآیند باروری ابرها (چکیده)
17 - تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری (چکیده)
19 - درآمدی بر مبانی حقوقی درمان ناباروری (چکیده)