بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 80044

79251 - نقش عنصر کیفیت زندگی در هزینه جامع تصادفات (چکیده)
79252 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)
79253 - بررسی چندشکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (leptin) گاو نژاد سرابی (چکیده)
79254 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
79255 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)
79256 - Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) (چکیده)
79257 - Time-Domain Equalizer for OFDM Systems Based on SINR Maximization (چکیده)
79258 - مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار:روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
79259 - Temperature dependence of the linewidth of spin-waves in Co/CoO bilayers (چکیده)
79260 - تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آب (چکیده)
79261 - بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
79262 - سام شپرد و ادبیات نمایشی مدرن و پست مدرن (چکیده)
79263 - The impact of spatial and modal distractors on pedestrian skill of children and adults (تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان) (چکیده)
79264 - Phytoremediation of arsenic by macroalgae: Implication in natural contaminated water, northeast Iran (چکیده)
79265 - Arsenic and antimony in drinking water in kohsorkh area, northeast Iran possible rosks for the public health (چکیده)
79266 - Effects of garlic (Allium sativum) and its chief compound, allicin, on acute lethality of cyanide in rats (چکیده)
79267 - Biosystematic study of Anura in the Markazy Province of central Iran (چکیده)
79268 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)
79269 - The Effect of Anionic Salts Feeding During Dry Period on Metabolism and Health of Dairy Cows (چکیده)
79270 - Relationships between fertility and serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
79271 - Differentiation of Heel Pain from Other Hoof Pain in Horses (چکیده)
79272 - Interpretation of bovine serum total calcium: effects of adjustment for albumin and total protein (چکیده)
79273 - تاثير انجماد و انكوباسيون در جداسازي باكتري استافيلوكوك از ورم پستان تحت باليني در گاو (چکیده)
79274 - Post-parturient haemoglobinuria in Iranian river buffaloes: a preliminary study (چکیده)
79275 - Efficacy of dried colostrum powders in the prevention of diarrhea in neonatal Holstein calves (چکیده)
79276 - Asymptoticity aspect of the quadratic functional equation in multi-normed spaces (چکیده)
79277 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
79278 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
79279 - Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex (چکیده)
79280 - Using haematological and serum biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea (چکیده)
79281 - Experimental Oleander (Nerium oleander) poisoning in goats: Clinical and pathological study (چکیده)
79282 - Outbreaks of cardiomyopathy in lambs due to foot and mouth disease (چکیده)
79283 - Effect of essential oils and temperature on storage improvement of Sour cherry (چکیده)
79284 - نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها (چکیده)
79285 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء (چکیده)
79286 - مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica (چکیده)
79287 - Influence of Population Stracture on (چکیده)
79288 - صلح جهانی و ضرورت برسمیت شناختن تفاوتها (چکیده)
79289 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
79290 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)
79291 - تاثیر پرخوران محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
79292 - شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی (چکیده)
79293 - نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده)
79294 - Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d (چکیده)
79295 - Serum and whole blood inorganic phosphorus in lambs from birth to 400th day of life: effect of weaning as a cutoff point between neonatal and adult levels (چکیده)
79296 - بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراسان (چکیده)
79297 - گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی (چکیده)
79298 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
79299 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter (چکیده)
79300 - کاهش آلودگی در موتورهای بنزینی با تبدیل سیستم سوخت رسانی کاربراتوری بهمراه مانی فولد گرم به سیستم جدید کاربراتورهای تبخیری با مانی فولد سرد.Reduction of SI engine pollutions by converting carburatore fuel system with warm inlet manifold to (چکیده)