بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62234

1 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
2 - نگاهی نو به سیره حقوقی پیامبر (چکیده)
3 - Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeolite (چکیده)
4 - مروری بر کاربرد بعضی از علفک شهای طبیعی در کشاورزی ارگانیک (چکیده)
5 - بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه (چکیده)
6 - تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند (چکیده)
7 - تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه (چکیده)
8 - وضعیت پرورش گوسفند و بز در ایران، گذشته، حال و آینده (چکیده)
9 - An Overview on Improving the Business Environment Considering Regulation Reform and Simplification: Emphasizing Economic Growth (چکیده)
10 - Enhanced modification technique for polyacrylonitrile UF membranes by direct hydrolysis in the immersion bath (چکیده)
11 - Meta-analysis of weaning weight heritability in Baluchi sheep (چکیده)
12 - پیش‌بینی استقرار پایدار زنبق صحرایی (Iris songarica) در منظر شهرهای استان‌خراسان (چکیده)
13 - ارزیابی اثرات آللوپاتی علف هرز بزچره (Dodatria orientalis) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (.Triticum aestivum L) (چکیده)
14 - مطالعه قدرت رقابتی ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در واکنش به تراکم های مختلف گندم (چکیده)
15 - بررسی پارامترهای کلروفیل فلورسنس علفهای هرز تحت علفکش نیکوسولفورون و آب (Zea mays L) مغناطیسی شده در مزرعه ذرت (چکیده)
16 - اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد (چکیده)
17 - اثر علفکش نیکوسولفورونو عبور آب حامل علفکش از میدان مغناطیسی بر شاخصهای رشدی علفهای هرز مزرعه ذرت (.Zea mays L) (چکیده)
18 - ارزیابی امکان بکارگیری کولتیواتور و علفکش در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در سیب زمینی (.Solanum tubresum L) (چکیده)
19 - Assessment and Analysis of Rural Women’s Indigenous Ecological Knowledge and its Use in Sustaining Natural resources: A Case Study of Villages in the Counties of Nishapur and Firuzeh (چکیده)
20 - Functional Characterization of Outer Membrane Proteins (OMPs) in Xenorhabdus nematophila and Photorhabdus luminescens through Insect Immune Defense Reactions (چکیده)
21 - اثر تغییر در ریتم روشنایی/تاریکی بر حس درد حرارتی و شیمیایی در موش صحرایی نر (چکیده)
22 - واکنش جنبش دانشجویی دهه 1340 به سبک های هویتی نیروهای سیاسی (چکیده)
23 - The impact of corporate reporting readability on informational efficiency (چکیده)
24 - تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90 (چکیده)
25 - بررسی اثرات تنش شوری و عمق دفن شدن بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L) (چکیده)
26 - بررسی اثرات دما و انجماد بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L) (چکیده)
27 - The Campanian-Maastrichtian planktonic foraminifera of the Kopet-Dagh Basin (NE Iran): bioevents and biostratigraphy (چکیده)
28 - ملاحظات لازم در تجویز داروها در دورة پیرامون زایمان گاو شیری: نگاه ویژه به تب شیر و کتوز (چکیده)
29 - Application of Superabsorbent and Mulch on Some Traits of African Marigold (Tagetes erecta) under Irrigation Intervals (چکیده)
30 - Luminescent vibro Fischeri as a Platform for biosyntehsis of CuO nanoparticles (چکیده)
31 - ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (چکیده)
32 - پتانسیل جدایه های streptomyces غیر بیماریزا در کنترل بیماری اسکب سیب زمینی (چکیده)
33 - نقش باکتریهای اندوفیت سیبزمینی در مهار زیستی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
34 - مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای xanthomonas (چکیده)
35 - پتانسیل ضد میکروبی باکتریهای ریزوسفر روناس در برابر تعدادی باکتری بیمارگر گیاه (چکیده)
36 - کاربرد صنعتی زئولیت ها در فرایندهای کاتالیستی کراکینگ (چکیده)
37 - در برابر باکتری عامل پوسیدگی نرم Pseudomonas fluorescens پتانسیل کنترل زیستی جدایه های سیب زمینی (چکیده)
38 - استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت (چکیده)
39 - بهینه‏سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏های خالص‏سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏ها (چکیده)
40 - تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم (چکیده)
41 - Influence of pumpkin puree and guar gum on the bioactive, rheological, thermal and sensory properties of ice cream (چکیده)
42 - بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
43 - بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری) (چکیده)
44 - The role of nanoparticles in the design of electrochemical biosensors for the measurement of diazinon (چکیده)
45 - مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک (چکیده)
46 - اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدی (چکیده)
47 - How different are children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder at crossing the road? (چکیده)
48 - بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه (چکیده)
49 - تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر (چکیده)
50 - ارزیابی مطالعات ژئوتکنیک در نشست سازه ها با تاکید بر ژئومورفولوژی کلانشهر مشهد (چکیده)