بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 74226

1 - اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller. ) در استان بوشهر (چکیده)
2 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشدی پنبه (Gossypium hirsutum L.) و ذرت (Zea mays L.) در سیستم کشت مخلوط جایگزینی در شرایط آب و هوایی گناباد (چکیده)
3 - تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان (چکیده)
4 - جداسازی و شناسایی انواع قارچ های آلوده کننده خوراک دام مورد استفاده در تعدادی از گاوداری های شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - بررسی میزان آلودگی قارچی در اجزاء اصلی خوراک دام و مورد استفاده در گاوداری های شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - Comparative Evaluation of the Effects of Different Dietary Fibers as Natural Additives on the Shelf Life of Cooked Sausages (چکیده)
7 - تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی برشاخص‌های آمادگی جسمانی، عملکرد شناختی و کنترل گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (چکیده)
8 - Astragalus durandianus (sect. Trachycercis) as an Iranian endemic species: emended description, distribution, and conservation (چکیده)
9 - A size-dependent study on buckling and post-buckling behavior of imperfect piezo-flexomagnetic nano-plate strips (چکیده)
10 - تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک (چکیده)
11 - شبیه‌سازی رشد و نمو گوه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: 2- شبیه‌سازی بهره‌وری آب، زیست‌توده و عملکرد (چکیده)
12 - شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
13 - Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایران (چکیده)
14 - ارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بومنظامهای ( کشاورزی ایران ( 1341 تا 13 (چکیده)
15 - Extraction of Approximate Solution for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using 1/G′ -Expansion Technique (چکیده)
16 - بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص‌های کارایی عناصر غذایی در ذرت تحت تنش خشکی (چکیده)
17 - تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگی (چکیده)
18 - اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (چکیده)
19 - بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوط (چکیده)
20 - بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت (چکیده)
21 - بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371 (چکیده)
22 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) و خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیم (چکیده)
23 - Real-time alpha-particle spectroscopy by a low-cost COTS digitizer system: A fast pulse-shaper incorporation (چکیده)
24 - Performance Investigation of Simple Low-dissipation AUSM ‎‎(SLAU) Scheme in Modeling of 2-D Inviscid Flow in Steam ‎Turbine Cascade Blades (چکیده)
25 - Thiamine and Piriformospora indica induce bean resistance against Rhizoctonia solani: The role of polyamines in association with iron and reactive oxygen species (چکیده)
26 - Solvent effect on the efficiency of triphenylamine-based dye-sensitized solar cells, molecular approach (چکیده)
27 - بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM (چکیده)
28 - رخداد شدید گری سارکوپتیکی در گله ی شتر (چکیده)
29 - گزارش رخداد شدت آلودگی کنه ای در یک گله شتر (چکیده)
30 - بررسی برون تنی تاثیر آفلاتوکسین B1بر عملکرد نوتروفیل های نوزاد شتر به روش بیولومینسانس (چکیده)
31 - اثر خوراک آلوده بر سلامت گله ی شتر (چکیده)
32 - MS-HRM protocol: a simple and low-cost approach for technical validation of next-generation methylation sequencing data (چکیده)
33 - ارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده‌سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بوم‌نظام‌های کشاورزی ایران (1341 تا 1390) (چکیده)
34 - نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب (چکیده)
35 - Antibiotic resistance, phylogenetic typing, and virulence genes profile analysis of uropathogenic Escherichia coli isolated from patients in southern Iraq (چکیده)
36 - Dark matter and muon g − 2 anomaly via scale symmetry breaking (چکیده)
37 - A deep learning approach based on the physics-informed neural networks for Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation analysis in a thick hollow cylinder with energy dissipation (چکیده)
38 - Effect of different dry period duration on milk components and serum metabolites, and their associations with the first conception rate in multiparous Holstein dairy cows (چکیده)
39 - بررسی اثرات مکمل‌های معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، وضعیت پاداکسندگی، سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه های‌لاین W-36 (82 تا 94 هفتگی) (چکیده)
40 - فیزیولوژی و فناوریهای پس از برداشت گیاهان دارویی (چکیده)
41 - بررسی تاثیر انواع بسته بندی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (چکیده)
42 - مطالعه عددی رشد یخ شبنم و روشن روی دهانه بال پهپاد (چکیده)
43 - بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) (چکیده)
44 - ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر (چکیده)
45 - بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی (چکیده)
46 - پازند و پازند نویسی (چکیده)
47 - ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی (چکیده)
48 - پازند و پازند نویسی (چکیده)
49 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
50 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)