بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60889

1 - تأیید مولکولی توارث پایدار ژن ایجاد کننده مقاومت از طریق پلنتیبادی از نسل 0 F به 1 T چغندرقند تراریخت مقاوم به بیماری ریزومانیا (چکیده)
2 - بررسی تاثیر آلودگی های ویروسی هم زمان بر مقاومت گیاهان چغندرقند تراریخت بیان کننده ژن ScFV بر علیه پروتئین پوششی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (چکیده)
3 - بررسی تاثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود Cicer arietinum L جهت به گزینی در شرایط این ویترو (چکیده)
4 - سنجش زیستی گیاهان چغندرقند تراریخت حاوی ژن ScFV بر علیه پوشش پروتئینی ویروس BNYVV (چکیده)
5 - Applying evolutionary optimization algorithms for improving fuzzy C-mean clustering performance to predict the deformation modulus of rock mass (چکیده)
6 - Employ of magnetic polyaniline coated chitosan nanocomposite for extraction and determination of phthalate esters in diapers and wipes using gas chromatography (چکیده)
7 - Nutritive Value of Rangeland Plants Compared to Medicago sativa (چکیده)
8 - تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارشپذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبهای بزهای شیرده سانن (چکیده)
9 - نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل (چکیده)
10 - Valorization of organic additions in restorative lime mortars: Spent cooking oil and albumen (چکیده)
11 - Effects of hot-air and hybrid hot air-microwave drying on drying kinetics and textural quality of nectarine slices (چکیده)
12 - Kheyr-on-Nessa Amoli, An Iranian Lady Physician in the Gurkani Court of India (چکیده)
13 - Cardinal temperatures for seed germination of wild barley, barley grass and hoary cress (چکیده)
14 - Estimation of punch strength index and static properties of sedimentary rocks using neural networks in south west of Iran (چکیده)
15 - Modelling Study on Internal Energy Loss Due to Entropy Generation for Non-Darcy Poiseuille Flow of Silver-Water Nanofluid: An Application of Purification (چکیده)
16 - c-capability of Lie algebras with the derived subalgebra of dimension two (چکیده)
17 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
18 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
19 - Challenges of the macro and micro environments in chickpea production (چکیده)
20 - آسیب شناسی قوانین و مقرّرات تأمین و توزیع منابع انسانی در آموزش و پرورش (چکیده)
21 - Review of Orrego-Carmona & Lee (2017) Non-Professional Subtitling (چکیده)
22 - Projections of future soil temperature in northeast Iran (چکیده)
23 - Curcumin loaded magnetic graphene oxide solid-phase extraction for the determination of parabens in toothpaste and mouthwash coupled with high performance liquid chromatography (چکیده)
24 - Hydrochemical characteristics of inland rivers in Khorasan Razavi Province, North-Eastern Iran (چکیده)
25 - بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی (چکیده)
26 - The Combination of TGF-β3 and BMP-6 Synergistically Promotes the Chondrogenic Differentiation of Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
27 - Linkage between EMT and stemness state through molecular association between TWIST1 and NY-ESO1 in esophageal squamous cell carcinoma (چکیده)
28 - MEIS1 knockdown may promote differentiation of esophageal squamous carcinoma cell line KYSE‐30 (چکیده)
29 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
30 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
31 - فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیب (چکیده)
32 - Academic buoyancy in higher education (چکیده)
33 - Stage-discharge estimation in compound open channels with composite roughness (چکیده)
34 - نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات (چکیده)
35 - Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO 2 flux within a depositional landform (چکیده)
36 - مدل‌سازی میرایی در میکرومحرک های‌‌ پیچشی دو محوره با درنظر گرفتن خمش تیرهای نگهدارنده (چکیده)
37 - مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی (چکیده)
38 - Effect of silica nanotubes on characteristic and performance of PVDF nanocomposite membrane for nitrate removal application (چکیده)
39 - The effect of FIFA warm -up program (11+) on the trunk, glexion and lateral flexion in women Futsal players and risk of ACL injury occucernce (چکیده)
40 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3 (Fe3O4@WO3-EAE-SO3H (III)): A heterogeneous and reusable nanocatalyst for synthesis of α,α\\\'-bis (substituted-benzylidene) cycloalkanones in solvent-free conditions (چکیده)
41 - Experimental and numerical study of the RC beams shear-strengthened with NSM technique (چکیده)
42 - بررسی نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی دررابطه منبع کنترل و هویت سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
43 - ارائه‌ی‌ یک رابطه‌ی صریح جهت تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی‌ شبه مربّعی و تحت کشش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
44 - Optimization of gamma-aminobutyric acid production in a model system containing soy protein and inulin by Lactobacillus brevis fermentation (چکیده)
45 - Boundary characteristic orthogonal polynomials method in the vibration analysis of multi-span plates acting upon a moving mass (چکیده)
46 - Estimation of the current stress field and fault reactivation analysis in the Asmari reservoir, SW Iran (چکیده)
47 - تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (چکیده)
48 - A simple innovative method for calibration of Manning’s roughness coefficient in rivers using a similarity concept (چکیده)
49 - Development and Comparison of Two New Methods for Quantifying Uncertainty in Analysis of Flow Through Rockfill Structures (چکیده)
50 - On the Properties of a Reliability Dependent Model (چکیده)