بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60180

51 - فرآیندهای دیاژنزی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشه (چکیده)
52 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
53 - پالئوتوپوگرافی و فرآیندهای کنترل کننده آن در توالی آواری کرتاسه زیرین حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا (چکیده)
54 - Cloning the complimentary DNA of bovine somatotropin -bST- gene in E.coli (چکیده)
55 - واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی (چکیده)
56 - Formulation, clinical and histopathological assessment of microemulsion based hydrogel for UV protection of skin (چکیده)
57 - Synthesis of 2-Amino-5-hydroxy Pyrimidines as the Novel Analogues of Tyrosinase Substrate (چکیده)
58 - Enhancement of perovskite solar cells characteristics by incorporating mixed sodium/cesium cations (چکیده)
59 - Analysis of intense dust storms over the eastern Mediterranean in March 2018: Impact on radiative forcing and Athens air quality (چکیده)
60 - Dietary supplementation effects of Pediococcus acidilactici as probiotic on growth performance, digestive enzyme activities and immunity response in zebrafish - Danio rerio - (چکیده)
61 - Experimental study and mathematical modeling for encapsulation of fentanyl citrate drug in nanostructured lipid carrier (چکیده)
62 - تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
63 - لیتوفاسیس ها و پتروفاسیس های نهشته های سیلیسی آواری قرمز رنگ در ناحیه کاروانگاه، شمال کوهبنان: سازند داهو یا سرخ شیل (چکیده)
64 - شناسایی خطوط زمانی مخزن آسماری میدان قلعه نار جهت استفاده در زونبندی مخزنی با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ (چکیده)
65 - تخمین پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری بر اساس شواهد ماکروسکوپی در مغزه های حفاری، (چکیده)
66 - Home Cultural Attachment and Self-regulated Strategies among Iranian EFL learners (چکیده)
67 - An Alternative High-Density Ratio Pseudo-potential Lattice Boltzmann Model with Surface Tension Adjustment Capability (چکیده)
68 - تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی (چکیده)
69 - Modeling and optimization of creep behavior of Ni-based superalloys GTD-111 and IN-738LC using central composite design (چکیده)
70 - An investigation into the relationship between the electrical conductivity and particle size of polyaniline in nano scale (چکیده)
71 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
72 - New generation of α-MnO2 nanowires @PDMS composite as a hydrogen gas sensor (چکیده)
73 - LiMn2O4 nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
74 - Anaerobic co-digestion of poultry slaughterhouse wastes with sewage sludge in batch-mode bioreactors (effect of inoculum-substrate ratio and total solids) (چکیده)
75 - Designing a smart risk analysis method for gas chlorination units of water treatment plants with combination of Failure Mode E ff ects Analysis, Shannon Entropy, and Petri Net Modeling (چکیده)
76 - An economic analysis of industrial wastewater treatment systems using multi-attribute decision-making methods -case study: Toos Industrial Estate, Mashhad, Iran- (چکیده)
77 - Response Surface Optimization of Reduced Fat o/w Emulsions Formulated with Cornstarch Nanocrystal as a Novel Fat Replacer (چکیده)
78 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت (چکیده)
79 - Trophic transfer of CuO nanoparticles from brine shrimp -Artemia salina- nauplii to convict cichlid -Amatitlania nigrofasciata- larvae: uptake, accumulation and elimination (چکیده)
80 - Optimization of complete RB-5 azo dye decolorization using novel cold-adapted and mesophilic bacterial consortia (چکیده)
81 - Two-dimensional analytical investigation of conjugate heat transfer in a finite-length planar micro-combustor for a hydrogen-air mixture (چکیده)
82 - Linear Modal Analysis of Doubly-Fed Induction Generator -DFIG- Torsional Interaction: Effect of DFIG Controllers and System Parameters (چکیده)
83 - New High Gain DC-DC Boost Converter with Continuous Input and Output Currents (چکیده)
84 - ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آن (چکیده)
85 - بررسی نگرش وجودی و معرفت شناختی حکمت مشاء از منظر اصالت پدیداری معنا (چکیده)
86 - منظری نو از ساختار تشکیکی هستی در حکمت متعالیه (چکیده)
87 - بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (چکیده)
88 - Anti-leishmanial activity of Brevinin 2R and its Lauric acid conjugate type against L. major: In vitro mechanism of actions and in vivo treatment potentials (چکیده)
89 - Geochemistry, Sr-Nd isotopes and zircon U-Pb geochronology of intrusive rocks: Constraint on the genesis of the Cheshmeh Khuri Cu mineralization and its link with granitoids in the Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
90 - Antioxidant and angiotensin-converting enzyme -ACE- inhibitory activity of thymosin alpha-1 -Thα1- peptide (چکیده)
91 - افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران (چکیده)
92 - Concentration-Dependent Dual Effects of Ciprofloxacin on SB-590885-Resistant BRAFV600E A375 Melanoma Cells (چکیده)
93 - روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری (چکیده)
94 - بیان موقت فرم نوترکیب آنزیم اندونوکلئا PARSII ز با روش آگرواینفیلتراسیون در گیاه توتون (چکیده)
95 - Bioethanol facility location selection using best-worst method (چکیده)
96 - Understanding the process of organisational commitment origination in managers based on the grounded theory with an emergent approach -case study: Iran airports- (چکیده)
97 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation -MCP- (چکیده)
98 - اسیب شناسی فرهنگی بازار نشر ادبیات داستانی (چکیده)
99 - Mechanistic Investigation on the Effect of Molybdate on the Critical Pitting Temperature of 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
100 - Electrochemical generation of palladium volatile species enhanced with Sn-ii-: application for detection of Pd-ii- by pyrolytic graphite-coated furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)