بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 79262

51 - اثر همسایه های مرتبه بالا بر نوسانات بلاخ در شبکه ای از موجبرهای نوری (چکیده)
52 - Socio-environmental responsibility in Iranian universities: a multidimensional perspective (چکیده)
53 - جایگزیدگی عرضی درآرایه یک بعدی از موجبرهای نوری با بی نظمی قطری همبسته (چکیده)
54 - بررسی اثر تحول آهنگ دمش در لیزرهای تصادفی یک بعدی (چکیده)
55 - Neutron spectroscopy with TENIS using an artificial neural network (چکیده)
56 - اثر همسایههای مرتبه دوم بر جایگزیدگی مدها در شبکه شبهمتناوب اوبری-اندرِه (چکیده)
57 - پیش به‌سوی سنجشگرانه‌اندیشی (بخش ششم: پی‌نوشتی بر کتاب مغز ما) (چکیده)
58 - جایگزیدگی دینامیکی در آرایه دوتایی خمیده از موجبرهای نوری (چکیده)
59 - Seed biopriming and plant growth-promoting bacteria improve nutrient absorption and dry matter production of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) plants (چکیده)
60 - Design and synthesis of ZnGlu MOF/SBA-16 nanocomposite, and its performance as an environmentally friendly nanocomposite for solvent-free chemical fixation of CO2 to epoxides for high-yield synthesis of cyclic carbonates (چکیده)
61 - Inaugural Editorial (چکیده)
62 - Introduction: A Beginning to the Socio-historical Study of Religion in Greater Khurāsān (چکیده)
63 - Can different sowing dates affect weed control efficacy and chickpea yield (چکیده)
64 - تشخیص خودکار فلفل دلمه‌ای مبتنی بر توصیفگر سه بعدی هیستوگرام ویژگی‌های سریع نقطه (FPFH) و یادگیری ماشین (چکیده)
65 - مقایسه پایداری موج-ضربه ای پروتئین‌های تمام-آلفا، تمام-بتا، آلفا+بتا و آلفا/بتا (چکیده)
66 - مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دردی گالیک اسید و متفورمین در موشهای صحرایی هیپرگلیسمیک القا شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
67 - A model of planned and unplanned information-seeking behaviour (چکیده)
68 - ANALYZING THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF COMPETENT OOCYTES FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (چکیده)
69 - OPTIMIZING A ELECTROSPUN HYBRID NAOSTRUCTURE FROM TYPE 1 COLLAGEN, POLYVINYL ALCOHOL AND PROPOLIS FOR TISSUE ENGINEERING APPLICATION (چکیده)
70 - Hybrid Fuzzy-Based Modeling of Shear Strength Parameters of Rocks Using Petrographic Properties (چکیده)
71 - واکاوی فقهی- حقوقیِ اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی (چکیده)
72 - Assessing spatio-temporal patterns of human-wildlife conflicts in a human-dominated landscape: a case study from Iran (چکیده)
73 - Comparative study of the effect of two counseling methods on fertility motivation in infertile couples (چکیده)
74 - ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو (چکیده)
75 - Process capability analysis for simple linear profiles (چکیده)
76 - Effect of Inter-Cavity Spacing and Heat Treatment in Friction Stir Processing/Welding (FSP/FSW) Al7075 Composites Containing Al2O3 and Graphene Nanomaterials using Charpy Impact Test (چکیده)
77 - استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع (چکیده)
78 - بررسی تفاوتهای شکلی دندانهای آسیای فوقانی در سه گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
79 - The immunomodulatory effects of lactoferrin and its derived peptides on NF‐κB signaling pathway: A systematic review and meta‐analysis (چکیده)
80 - Rotifer enrichment with DHA did not improve growth and survival rate of yellowtail clownfish (Amphiprion clarkii) larvae (چکیده)
81 - بررسی اندازه دندان آسیای فوقانی دردو گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
82 - Hydrated and non-hydrated rGO-MnMoO4 nanocomposites as supercapacitor electrodes (چکیده)
83 - Development of hybrid resonator antennas using elliptical cavity and microstrip patch radiator (چکیده)
84 - Fabrication and characterization of PVA/WPI nanofibers containing probiotics using electrospinning technique (چکیده)
85 - بررسی الگوی اپیدمیولوژیک و نقشه پراکنش جغرافیایی بیماری تب برفکی در استان کرمانشاه: یک مطالعه مقطعی (چکیده)
86 - اثرات درمانی MLRRS2 CDA به عنوان یک ایمونوادجوانت تقویت کننده سیستم ایمنی در مدل موشی سرطان کلو ن (چکیده)
87 - Reconciling the magnetic field in central disc galaxies with the dynamical mass using the cosmological simulations (چکیده)
88 - Co-Producing Phycocyanin and Bioplastic in Arthrospira platensis Using Carbon-Rich Wastewater (چکیده)
89 - مقایسه مفهوم وحدت در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی (چکیده)
90 - Crosstalk tolerance analysis of coupled-line structures using least square-support vector machine technique (چکیده)
91 - Jewish and Christian Diaspora in Greater Khurāsān during the First Three Centuries AH (چکیده)
92 - The thermo-therapeutic applications of Chitosan- CTAB coated Nickel Ferrite (NiFe2O4) magnetic nanoparticles (چکیده)
93 - Anticoccidial effects of tannin-based herbal formulation (Artemisia annua, Quercus infectoria, and Allium sativum) against coccidiosis in broilers (چکیده)
94 - Effect of storage conditions on physicochemical, barrier, mechanical and structural characteristics of Eremurus luteus root gum edible film (چکیده)
95 - A study on behavior of producers, retailers and speculators in futures and day-ahead markets: A Nash equilibrium model (چکیده)
96 - Analysis of genes related to myostatin and muscle growth using mRNA expression data of C2C12 muscle cell line (چکیده)
97 - Examining the structure of linkage disequilibrium and genomic relationships of different Merino breed populations (چکیده)
98 - Detecting A2 allele of beta-casein in dairy cows (چکیده)
99 - Using internal sinusoidal fins and phase change material for performance enhancement of thermal energy storage systems: Heat transfer and entropy generation analyses (چکیده)
100 - Biostratigraphy of larger foraminifera from the Middle Eocene Jahrum-Pabdeh formations (Zagros region, SW Iran) and their correlation with the planktonic foraminiferal zones (چکیده)