بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62998

51 - توثیق بیمه نامه (چکیده)
52 - قسامه در رویه قضایی (چکیده)
53 - الغاصب یوخذ باشق الاحوال (چکیده)
54 - تحلیلی بر تغییرات بارش درایران (چکیده)
55 - ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل ُSCOR مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق (چکیده)
56 - تعیین قیمت بهینه ی محصولات بازیافتی در یک زنجیره تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن آگاهی زیست-محیطی مشتریان (چکیده)
57 - جنبه های مدنی و کیفری دفاع مشروع (چکیده)
58 - نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی (چکیده)
59 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
60 - نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری (چکیده)
61 - موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا (چکیده)
62 - پیش گیری از حوادث ناشی از کار (چکیده)
63 - تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین (چکیده)
64 - مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران (چکیده)
65 - تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک (چکیده)
66 - قلمرو قرارداد و حقوق کیفری (چکیده)
67 - تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه (چکیده)
68 - جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنون ادواری (چکیده)
69 - موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (چکیده)
70 - دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟ (چکیده)
71 - مفهوم و ماهیت شیوه های حل اختلاف موضوع قانون بیمه اجباری(1395/2/20) (چکیده)
72 - فوریت یا تراخی در اعمال خیار (چکیده)
73 - نقش داور بعد از صدور رأی (چکیده)
74 - Development of a risk-based maintenance decision making approach for automotive production line (چکیده)
75 - الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان (چکیده)
76 - cCUDA: Effective Co-Scheduling of Concurrent Kernels on GPUs (چکیده)
77 - گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی (چکیده)
78 - تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
79 - Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner (چکیده)
80 - شناسایی دستهرخساره FSST در توالیهای رودخانهای با مثالی از سازند شوریجه (چکیده)
81 - Cost-driven workflow scheduling on the cloud with deadline and reliability constraints (چکیده)
82 - ادبیات شفاهی عربی و انواع آن (چکیده)
83 - Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs (چکیده)
84 - نگاهی بر تصادفی بودن، یکنواختی و آنتروپی رنی در نابرابری اقتصادی (چکیده)
85 - Difference and similarity between differential entropy and discrete entropy (چکیده)
86 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
87 - Proposing a probable pathway for anticancer effect of the recombinant Trombocidin-1 peptide (چکیده)
88 - Investigation of thermal-vulnerability of thanatin: an in silico study (چکیده)
89 - Investigating the effect of buforin I on Staphylococcus aureus and methicillin-resistance Staphylococcus aureus (چکیده)
90 - Novel Approach to Satisfying Stakeholders in Megaprojects: Balancing Mutual Values (چکیده)
91 - Ferdowsi Rectifiers — Single-Phase Buck-Boost Bridgeless PFC Rectifiers with Low Semiconductor Count (چکیده)
92 - اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره‌ تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
93 - مهار پلیمریزاسیون ماده هم، مکانیسم اثر ضد مالاریایی اختصاصی Phlomis caucasica Rech.f. (چکیده)
94 - Semantic memory and multiple sclerosis: when names do not come easily (چکیده)
95 - Real-time PH-based interpolation algorithm for high speed CNC machining (چکیده)
96 - Numerical simulation of Al2O3-water nanofluid heat transfer and entropy generation in a cavity using a novel TVD hybrid LB method under the influence of an external magnetic field source (چکیده)
97 - Numerical Simulation of a Pitching Airfoil Under Dynamic Stall of Low Reynolds Number Flow (چکیده)
98 - ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
99 - بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها) (چکیده)
100 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)