بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59577

51 - مروری بر تولید نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در ابرخازن ها (چکیده)
52 - اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی (چکیده)
53 - بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو (چکیده)
54 - مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی (چکیده)
55 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
56 - Gold Nanoparticles@ -Cyclodextrin@Nanodiamond Crowned Nanoporous Gold DVD Platform as a Disposable Electrochemical Sensor for Detection of Bisphenol A (چکیده)
57 - ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ- (چکیده)
58 - تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان -مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر- (چکیده)
59 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
60 - Design and fabrication of a 2D-isotropic flexible ultra-thin metasurface for ambient electromagnetic energy harvesting (چکیده)
61 - قاعدۀ مدیریتی رعایت تناسب مشاغل با توانمندی‌ها در رهنمودهای امام علی علیه‌السلام (چکیده)
62 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one and its NMe and N-Ph substitutions by experimental and theoretical methods (چکیده)
63 - مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا (چکیده)
64 - توسعه یک الگوریتم فشار مبنا برای حل جریان سیال در رژیم مافوق صوت (چکیده)
65 - Optimization and Sensitivity Analysis of a Heat Exchanger Tube Fitted with Cross-cut Twisted Tape with Alternate Axis (چکیده)
66 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر (چکیده)
67 - The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer (چکیده)
68 - تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن (چکیده)
69 - Synthesis of low to high molecular weight poly-1-hexene-; rigid/flexible structures in a di- and mononuclear Ni-based catalyst series (چکیده)
70 - مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز (چکیده)
71 - مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار (چکیده)
72 - Cu nanoparticles immobilized on modified magnetic zeolite for the synthesis of 1,2,3‐triazoles under ultrasonic conditions (چکیده)
73 - Feasibility study of waste vegetable oil as an alternative cooling medium in transformers (چکیده)
74 - Effects of Time and Frequency of Clipping on Production and Regrowth of Agropyron trichophorum -Link- Richt in Emam Gholi Summer Rangelands, Ghochan, Iran (چکیده)
75 - A new species, a redescription of Aceria lamii -Liro, 1943- and two new records of eriophyoid mites -Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea- on weeds in Golestan province, Iran (چکیده)
76 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
77 - پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- (چکیده)
78 - On the capacity of additive white mixture Gaussian noise channels (چکیده)
79 - Shear behaviour of concrete beams with recycled aggregate and steel fibres (چکیده)
80 - بررسی رابطه بین فرح بخشی درکار و درگیری کارکنان در صنعت مد و پوشاک (چکیده)
81 - Mycorrhiza inoculation effects on seedling establishment, survival and morphological properties of Ziziphora clinopodioides Lam. (چکیده)
82 - Controlled release of nisin from polyvinyl alcohol - Alyssum homolocarpum seed gum composite films: Nisin kinetics (چکیده)
83 - تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی (چکیده)
84 - Sequence stratigraphic significance of shell concentrations in the Mobarak Formation -Mississippian-, Alborz Zone, Northern Iran (چکیده)
85 - Anticonvulsant and ameliorative effects of pioglitazone on cognitive deficits, inflammation and apoptosis in the hippocampus of rat pups exposed to febrile seizure (چکیده)
86 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
87 - Representatain of the west in motahari political discourse on the basis of the post-clonial approach (چکیده)
88 - Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period (چکیده)
89 - A novel disposable sensor based on gold digital versatile disc chip modifed with graphene oxide decorated with Ag nanoparticles/β-cyclodextrin for voltammetric measurement of naproxen (چکیده)
90 - اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی (چکیده)
91 - سیر شناخت شهریارنامه و معرفی واریانتهای اصلی آن بر پایه نقد متنی نسخ منظومه (چکیده)
92 - Using electronic nose to recognize fish spoilage with an optimum classifier (چکیده)
93 - Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks (چکیده)
94 - Effect of interactionist dynamic assessment on English vocabulary learning: Cultural perspectives in focus (چکیده)
95 - Addition of Swarf to Produce a Semi-Solid Slurry during High Pressure Die-Casting of AS9U3 Aluminum Alloy (چکیده)
96 - بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- (چکیده)
97 - کاربرد الگوریتم‌های داده‌کاوی در تفکیک منابع رسوبی حوزۀ آبخیز نوده گناباد (چکیده)
98 - نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان (چکیده)
99 - A survey on Toxocara cati eggs on the hair of stray cats: A potential risk factor for human toxocariasis in Northeastern Iran (چکیده)
100 - مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد- (چکیده)