بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62156

51 - مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شیرازی(Lallemantiaroyleana )در پاسخ به دماو تعیین دمای کاردینال با استفاده از مدلهای رگرسیونی غیرخطی (چکیده)
52 - مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
53 - پروتکلی کارامد مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای ارتباط امن کاربران با خدمات دهنده (چکیده)
54 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
55 - تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (چکیده)
56 - مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد (چکیده)
57 - Assessment of groundwater quality for drinking and industrial usage in Chenaran plain in North East of Iran (چکیده)
58 - روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن (چکیده)
59 - اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن (چکیده)
60 - بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخ (چکیده)
61 - بررسی نوسانات جمعیتی دو گونه غالب کل و بر و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کلیلاق و عوامل موثر بر آن (چکیده)
62 - petrography and geochemistry of the late campanian silisiclastic rocks in the Kopeth-dagh basin Ne Iran, implication for provenence and plioclimate condition (چکیده)
63 - اثرات منفی ریز پلاستیک ها بر تنوع زیستی و ریستگاه های ساحلی دریای خلیج فاری و دریای عمان (چکیده)
64 - اثرعصاره اسپیرولینا پلاتنسیس ( Spirulina platensis ) پرورش یافته ایران بر میکروسپوروم کنیس (چکیده)
65 - واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر (چکیده)
66 - شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی (چکیده)
67 - نتایجی در باره نادرستی در نظریه اطلاع بر اساس تابع مفصل (چکیده)
68 - ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت (چکیده)
69 - اثر تراکم بر علف هرز گل گندم (چکیده)
70 - اثر تنش غرقاب بر رشد علف هرز مهاجم ماستونک (چکیده)
71 - تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک (چکیده)
72 - A field study on the effect of organic soil conditioners with different placements on dry matter and yield of tomato (Lycopersicon esculentum L.) (چکیده)
73 - In vitro Acquisition and Retention of Low-Pathogenic Avian Influenza H9N2 by Musca domestica (Diptera: Muscidae) (چکیده)
74 - Evaluation of degradation in chemical compounds of wood in historical buildings using FT-IR and FT-Raman vibrational spectroscopy (چکیده)
75 - مدلسازی و تعیین شرایط بهینه فرآیند حرارتی پسته رقم احمدآقایی با مایکروویو به روش سطح پاسخ (چکیده)
76 - Effective action of bosonic string theory at order $$\\\\alpha \\\'^2$$ α ′ 2 (چکیده)
77 - Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran (چکیده)
78 - Contemporary sociopolitical functions of the “Allahu Akbar” ritual speech act in today’s Muslim communities: A focus on Iranian society (چکیده)
79 - Evaluation of mechanical vapor recompression crystallization process for treatment of high salinity wastewater (چکیده)
80 - Decolorization of dye solutions by tyrosinase in enzymatic membrane reactors (چکیده)
81 - بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) (چکیده)
82 - Effects of soy protein base diet supplemented with lysine and methionine on digestive enzymes activity and hematological parameters in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
83 - Drought Stress Impairs Communication Between Potato (Solanum tuberosum) and Subterranean Biological Control Agents (چکیده)
84 - Characterization and evaluation of the pathogenic potential of a native isolate of the insect associated nematode Acrobeloides maximus (Rhabditida: Cephalobidae) from Kerman provinces, Iran (چکیده)
85 - Quercetin attenuates H 2 O 2 ‐induced toxicity of rooster semen during liquid storage at 4°C (چکیده)
86 - Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM) ISSN: 2251-6204 (چکیده)
87 - Phytochemicals in aquaculture: the potential of polyphenols (چکیده)
88 - Effect of sonication time on the evaporation rate of seawater containing a nanocomposite (چکیده)
89 - Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran (چکیده)
90 - ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران (چکیده)
91 - بررسی میزان آگاهی زوجین از حقوق متقابل در خانواده و تاثیر آن بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی کارمندان متاهل دانشگاه فردوسی) (چکیده)
92 - تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن (چکیده)
93 - effect of probiotics on reducing food allergens and hypersensivity to IgE dependent (چکیده)
94 - Application of Xylanase and β-Glucanase to Improve Nutrient Utilization in Poultry Fed Cereal Base Diets: Used of Enzymes in Poultry Diet (چکیده)
95 - Geochemistry of shales of the Qadir Member (Nayband Formation; Upper Triassic), East Central Iran (Tabas Block): Implications for provenance and paleogeography (چکیده)
96 - Enemy release from the effects of generalist granivores can facilitate Bromus tectorum invasion in the Great Basin Desert (چکیده)
97 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه (چکیده)
98 - پاسخ سویا به دوره های تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه (چکیده)
99 - پاسخ سویا به شدت تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه (چکیده)
100 - بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر (چکیده)