بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71272

51 - بررسی عوامل موثر بر تکامل ساختاری تاقدیس لاوان (چکیده)
52 - بررسی رفتار رئولوژیکی وابسته به زمان (تیکسوتروپ) صمغ دانه مرو در حضور برخی نمک‌ها و قندها (چکیده)
53 - بررسی فقهی وضعیت معامله به قصد فرار از دین با مطالعه حقوق ایران و عراق (چکیده)
54 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
55 - A molecular dynamic study on the ability of phosphorene for designing new sensor for SARS-CoV-2 detection (چکیده)
56 - The Role Of Institutional Conditions In The Impact Of Economic Growth On Poverty (چکیده)
57 - Properties of Fibre-Reinforced High-Strength Concrete with Nano-Silica and Silica Fume (چکیده)
58 - مدلسازی عددی تاثیر بارندگی بر رفتار تنش-کرنش سیستم میخگذاری در خاک متورم شونده (چکیده)
59 - تاثیر نشت آب از لوله‌های مدفون بر پایداری گود‌های مسلح شده به روش نیلینگ و انکراژ (چکیده)
60 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
61 - تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد (چکیده)
62 - Regression‐based convolutional 3D pose estimation from single image (چکیده)
63 - Multiple human 3D pose estimation from multiview images (چکیده)
64 - Determination of optimum organic Rankine cycle parameters and configuration for utilizing waste heat in the steel industry as a driver of receive osmosis system (چکیده)
65 - بازشناسی آموزش معماری در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
66 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
67 - Osteochondrosis dissecans OCD) in horses: hormonal and biochemical ‎study 19 cases)‎ (چکیده)
68 - Radiobiological comparison between Cobalt‐60 and Iridium‐192 high‐dose‐rate brachytherapy sources: Part I—cervical cancer (چکیده)
69 - التماسک النصی فی الصحیفة الصادقیة دراسة مخصصة أنواع التکرار (چکیده)
70 - موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره‌ی هخامنشی (چکیده)
71 - التماسک النصی فی نهج البلاغة دراسة مخصصة الحذف (چکیده)
72 - رد پای هویت واژگانی در شفاهی سازی روایت (مقایسه دو گروه سنی کودک و بزرگسال) (چکیده)
73 - Zirconium Nitride: Optical Properties of an Emerging Intermetallic for Plasmonic Applications (چکیده)
74 - بررسی رشد مجدد علف‌های هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) در مقایسه با گندم پس از تنش یخ‌زدگی (چکیده)
75 - آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
76 - بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی ( قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی، بازار) بر فساد اداری ادراک شده (چکیده)
77 - بررسی تاثیر بازارگرایی رفتاری بر عملکرد فروشندگان با توجه به نقش میانجیگری رفتارپیشگامانه خدمات (چکیده)
78 - بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعاتی: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان) (چکیده)
79 - تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند) (چکیده)
80 - Global, Local, or Glocal? Students’ Preferences for Topics in B.A. English Discussion Classes (چکیده)
81 - A magnetic copper organic framework material as an efficient and recyclable catalyst for the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives (چکیده)
82 - نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی (چکیده)
83 - تعیین سویه کیست‌های هیداتید گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند با روش‌های مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از ژن ITS1 (چکیده)
84 - طراحی مدل ساختاری_تفسیری حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی (چکیده)
85 - Body Field: Structured Mean Field with Human Body Skeleton Model and Shifted Gaussian Edge Potentials (چکیده)
86 - Uncalibrated multi-view multiple humans association and 3D pose estimation by adversarial learning (چکیده)
87 - رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت (چکیده)
88 - Synthesis of functionalized pyrrole derivatives via diverse cyclization of azomethine ylide and olefins (چکیده)
89 - امکان‌ناپذیری و امکان‌پذیریِ توافق در برنامه‌ی هسته‌ای ایران همسنجی دوره‌های سه‌گانه‌ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی) (چکیده)
90 - توسعه، اقتدارگرایی و دموکراسی مطالعه موردی؛ چین و هند (چکیده)
91 - Ability of neural network cells in learning teacher motivation scale and prediction of motivation with fuzzy logic system (چکیده)
92 - تحلیل روابط حمایت، اعتماد و تعهد سازمانی در پرستاران (چکیده)
93 - رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب (چکیده)
94 - Application of Remote Sensing Technology in Sediment Estimating Entering the Dam Reservoirs due to Floods (چکیده)
95 - معرفی شیوه های تحلیل یادداشتهای خودکشی و بررسی موردی چندنمونه یادداشت کوتاه فارسی (چکیده)
96 - مدیریت منابع انسانی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
97 - تحلیل جامعه‌شناختیِ برون همسری در اساطیر شاهنامه بر اساس نظریه پی‌یر بوردیو (چکیده)
98 - Synthesis of Meso-tetraarylporphyrins and in Situ Producing the Valuable Nanoparticles as a Byproduct: Potential Application in Solar Cells (چکیده)
99 - Substituted pyrrolizine-bridged bipyrroles synthesis via ring annulation under green conditions (چکیده)
100 - The effect of six months airobic exercise during dialysis on liver enzymes ,cystatin Cand quality of life of hemodialysis patients (چکیده)