بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 80993

79301 - طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا (چکیده)
79302 - Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها (چکیده)
79303 - كنترل انگلهاي خارجي با استفاده از آنتي ژنهاي حفاظتي (چکیده)
79304 - تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري (چکیده)
79305 - كاربرد آنتي ايدوتايپ ها بعنوان واكسن (چکیده)
79306 - مقايسه بيولوژي و مورفوبيولوژي انواع پلوروسركوئيدهاي مشاهده شده در محوطه بطني ماهي (چکیده)
79307 - بررسي انگلهاي خارجي و كرمهاي دستگاه گوارش جوندگان در استان خراسان (چکیده)
79308 - بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد (چکیده)
79309 - اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) (چکیده)
79310 - The study on the rate of Moraxella bovis infection in IBK infected calves (چکیده)
79311 - اتيولوژي CRD كمپلس: شناسايي سويه هاي اشريشياكلي با استفاده از روش بيوتايپينگ (چکیده)
79312 - بررسي كشتارگاهي ضايعات پاتولوژيك روده هاي كوچك و بزرگ شتر (چکیده)
79313 - شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني (چکیده)
79314 - ركوردها و حجم نمونه (چکیده)
79315 - record statistics and weibull distribution (چکیده)
79316 - بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان (چکیده)
79317 - some reliability properties of order statistics and record values (چکیده)
79318 - APPLICATION OF SYNTHETIC PEPTIDE AS VACCINE. G.R. Hashemi Tabar. (چکیده)
79319 - معرفي الگوهاي دو خطي در سريهاي زماني تشخيص و براورد (چکیده)
79320 - APPLICATION OF DNA VACCINE FOR IMMUNIZATION. GH. R. Hashemi Tabar.S (چکیده)
79321 - بررسي تحليلي روش هاي رايج واكسيناسيون در طيور و معرفي روش تزريق به تخم مرغ (چکیده)
79322 - بررسي نتايج واكسيناسيون عليه بيماري برفكي (چکیده)
79323 - on tensor prodoct of C*- algebras (چکیده)
79324 - new method for solving time optimal control problems (چکیده)
79325 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
79326 - كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي (چکیده)
79327 - The firt report of Dermatophilosis in sheep in Iran (چکیده)
79328 - اهميت بيوتكنولوژي در توليد واكسن هاي دامپزشكي (چکیده)
79329 - بيوتكنولوژي و كاربرد آن در دامپزشكي (چکیده)
79330 - کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی (چکیده)
79331 - اولین گزارش آلودگی اسب به بویکولااکویی از ایران (چکیده)
79332 - بررسي مقايسه اي اثرات التيامي ويتامين A و اكسيد روي در ضايعه جلدي ماهي قرمز (چکیده)
79333 - بررسي وضعيت تيتر آنتي بادي بيماري نيوكاسل در مرغ هي بومي مشهد (چکیده)
79334 - جداسازي و شناسايي پاستور لامولتو سيدا در مزارع مرغ مادر (چکیده)
79335 - بررسي هيستولوژيك كالباسهاي حرارت ديده استان خراسان (چکیده)
79336 - شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان (چکیده)
79337 - ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان (چکیده)
79338 - بيماريهاي مشترك انسان و ماهي (چکیده)
79339 - اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز (چکیده)
79340 - تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه (چکیده)
79341 - بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز (چکیده)
79342 - بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده (چکیده)
79343 - DETERMINATION OF SOME BLOOD PARAMRTERS FINGERLING STURGEON(HUSO HOSO) IN GULAN PROVINCE.D.SHAHSAVANI (چکیده)
79344 - SURVEY OF THE HEALING EFFECTS OF THREE DRUGS PHENYTION SODIUM - ZNIC OXID AND VITAMIN A OINTMENT ON (چکیده)
79345 - بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز (چکیده)
79346 - شناسايي انگل هاي خارجي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورشي ماهي در شهرستان نيشابور (چکیده)
79347 - سناسايي انگل هاي خارجي كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در شهرستان مشهد (چکیده)
79348 - تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان (چکیده)
79349 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
79350 - بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)