بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71763

101 - برنامه درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه السلام: حاکمیت توحید و اخلاق (چکیده)
102 - اصلاح شیمیایی غشای آمیزه پلی اکریلونیتریل/اکریلونیتریل بوتادین رابر (PAN/NBR) (چکیده)
103 - Suggestion of active 3-chymotrypsin like protease (3CLPro) inhibitors as potential anti-SARS-CoV-2 agents using predictive QSAR model based on the combination of ALASSO with an ANN model (چکیده)
104 - اولویت بندی دسته های آسیب زای رشته ورزشی تکواندو (چکیده)
105 - شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (چکیده)
106 - شناسایی و بررسی عوامل موثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در مشهد (چکیده)
107 - Social capital on the basis of spectating sports (چکیده)
108 - شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
109 - گوشه و گره/ ورطه و واحه: بایستگی‌ پدیدارشدن چندگانه‌گرایی در سیاست خارجی ایران (چکیده)
110 - مدل اولویت‌بندی و تخصیص واکسن کرونا در محلات شهر مشهد با استفاده از AHP و منطق فازی (چکیده)
111 - A simple micropreparative gel electrophoresis technique for purification of proteins, nucleic acids, and bioconjugates (چکیده)
112 - ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراکات جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد) (چکیده)
113 - Production of Environmentally Friendly Concrete Incorporating Bauxite Residue and Silica Fume (چکیده)
114 - Effective Parameters on Fabrication and Modification of Braid Hollow Fiber Membranes: A Review (چکیده)
115 - تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان (چکیده)
116 - Mitigating losses: how scientific organisations can help address the impact of the COVID-19 pandemic on early-career researchers (چکیده)
117 - چگونه شکاف پارادایمی در تحقیقات حسابداری مدیریت را پر کنیم؟ بررسی نقش روش رویکردهای مختلط (چکیده)
118 - تحلیلی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اجرای آن در دستگاه های عمومی ودولتی (چکیده)
119 - رقابت بازار محصول و معیار های مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
120 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شد (چکیده)
121 - بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
122 - ارتباط تامین مالی ترازنامه ای با معیار های تلفیقی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
123 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
124 - Biocompatible Adsorbent for Drug Storage and Removal Applications: A Molecular Dynamics Study (چکیده)
125 - An Integrated Fuzzy Fault Tree Model with Bayesian Network-Based Maintenance Optimization of Complex Equipment in Automotive Manufacturing (چکیده)
126 - On the spatiotemporal generalization of machine learning and ensemble models for simulating built‐up land expansion (چکیده)
127 - مکان یابی هاب چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربن (چکیده)
128 - اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی درون شیشه ای گیاه Rosa canina (چکیده)
129 - Flat space holography in spin-2 extended dilaton-gravity (چکیده)
130 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمعشدگی بتن سبک دانه (چکیده)
131 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
132 - Evolution of disk galaxies in MOdified Gravity (MOG) (چکیده)
133 - Optimal design and analysis of a novel variable-length intake manifold on a four-cylinder gasoline engine (چکیده)
134 - Current stress and switching loss evaluation of a unified expandable power converter used for grid‐integration of renewable energy sources (چکیده)
135 - Investigating the impact of a novel transparent nano-insulation in building windows on thermal comfort conditions and energy consumptions in different climates of Iran (چکیده)
136 - Future Changes in Precipitation Extremes Over Iran: Insight from a CMIP6 Bias-Corrected Multi-Model Ensemble (چکیده)
137 - ارزیابی مدل آشفتگی جدید GEKO در جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابه های استوانه ای سرتخت و سر کروی (چکیده)
138 - Phylogeny and evolutionary history of the Sombre Tit, Poecile lugubris in the western Palearctic (Aves, Paridae) (چکیده)
139 - Microsatellite evidence of common partridge (Alectoris chukar) genetic diversity in the western parts of Iran (چکیده)
140 - Linked List Elimination from Hashing Methods (چکیده)
141 - A core–shell superparamagnetic metal–organic framework: a recyclable and green catalyst for the synthesis of propargylamines (چکیده)
142 - Effects of mento-physical exercises on mental fatigue of shift work (چکیده)
143 - Genetically engineered birds; pre-CRISPR and CRISPR era (چکیده)
144 - ارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
145 - Viability assessment of human gastrointestinal cancer cells upon administration of exopolysaccharide from luminescent Vibrio sp. VLC (چکیده)
146 - Separation of tomato aroma compounds from binary model solutions using PEBA and EPDM membranes in pervaporation: Comparison of membranes performance and investigation of temperature effect (چکیده)
147 - Evaluating toxic effects of exopolysaccharide from a Vibrio species on human gastric and colon carcinoma cells in vitro (چکیده)
148 - مطالعه تغییر و تحول خاک در سیمای اراضی دارای تناوب رسوبات بادرفتی و آبرفتی منطقه داوران رفسنجان (چکیده)
149 - بررسی میزان تاثیر عوامل طبیعی در امنیت مرزهای شرقی ایران با استفاده از سنجش از دور (نمونه موردی منطقه مرزی خراسان رضوی-افغانستان) (چکیده)
150 - بررسی تولید بیوگاز از ضایعات چغندرقند به همراه کود گاوی (چکیده)