بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 77413

101 - منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمان (چکیده)
102 - Role of Pashtunwali Ethnic Tradition in the Historical Articulation of the Taliban government (چکیده)
103 - بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم (چکیده)
104 - سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهرهای مرزی پذیرای رویداد اربعین (مورد مطالعه شهر مهران) (چکیده)
105 - بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
106 - واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین (چکیده)
107 - به گزینی مقدماتی ژنوتیپهای نخود تیپ دسی جهت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرد (چکیده)
108 - Effect of Hydrocarbon Contamination on Biostabilization of Soil Contaminated with Motor Oil and Gasoline (چکیده)
109 - Defense activation in wheat against Xanthomonas translucens via application of biological and chemical inducers (چکیده)
110 - بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون کیتوزان حاوی اسانس زوفا بر پدیده ی مالنوزیس در میگوی نگهداری شده در شرایط سرد (چکیده)
111 - بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز (چکیده)
112 - Prevalence of canine distemper in dogs referred to Veterinary Hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (چکیده)
113 - انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره (چکیده)
114 - How a literary work becomes a literary movement? (Case Study: Hamla -ie Haidari) (چکیده)
115 - همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی دایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم (چکیده)
116 - On The Convergence of the Symmetrized and Simplified Bernoulli Trial (SSBT) Collision Scheme In Shock Wave Problem (چکیده)
117 - جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم‌های منجمد تولید ایران (چکیده)
118 - Tri-functional metasurface enhanced with a physically unclonable function (چکیده)
119 - Energy-aware production scheduling in the flow shop environment under sequence-dependent setup times, group scheduling and renewable energy constraints (چکیده)
120 - بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای دهستان پیوه ژن) (چکیده)
121 - اثرات استات سرب بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در کشت سلول‌های جسم زرد گاو (چکیده)
122 - Clean application of pistachio residues-based vermicompost with γ-aminobutyric acid can alleviate the negative effects of high soil pH on P uptake in saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
123 - Experimental study on the lateral cyclic response of the piles in sand (چکیده)
124 - Melatonin ameliorates arsenic‐induced cardiotoxicity through the regulation of the Sirt1/Nrf2 pathway in rats (چکیده)
125 - وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
126 - تاثیر تغذیه علوفه خارشتر (Alhagi Maurorum) بر برخی از شاخص‌های تولید مثلی قوچ‌های افشاری (چکیده)
127 - Preparation and characterization of active Cirish fructans–fish gelatin film: Physicochemical, antioxidant, and antimicrobial properties (چکیده)
128 - دستاوردهای نوین پلاستیک های زیست تخریب پذیر پروتئینی (چکیده)
129 - پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آن (چکیده)
130 - بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک (چکیده)
131 - استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتی (چکیده)
132 - Fast and accurate image retrieval using knowledge distillation from multiple deep pre-trained networks (چکیده)
133 - استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیک (چکیده)
134 - مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکب (چکیده)
135 - انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته (چکیده)
136 - مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزی (چکیده)
137 - Modified atmosphere packaging with chitosan coating to prevent deterioration of fresh in-hull Badami’s pistachio fruit (چکیده)
138 - بررسی اثر افزودن چرم فراوری شده بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت چرم و PVC (چکیده)
139 - The Persian Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-18): Psychometric Properties and Its Role in Predicting Aggression in Iranian Adolescents (چکیده)
140 - Yearly Energy, Exergy, and Environmental (3E) Analyses of A Photovoltaic Thermal Module and Solar Thermal Collector in Series (چکیده)
141 - Prediction of groundwater level fluctuations under climate change based on machine learning algorithms in the Mashhad aquifer, Iran (چکیده)
142 - Novel antimicrobial/antioxidant Eremurus luteus root gum coating containing rosemary essential oil nanoemulsions for extension of chicken meat shelf life (چکیده)
143 - Molecular dynamics simulations of the interdiffusion at Al2O3/AlSi12 interface (چکیده)
144 - Hydrogenation of CO2 to formate using nanopolyoxomolybdate supported onto dendritic fibrous nanosilica (چکیده)
145 - Extracellular vesicles and their cells of origin: Open issues in autoimmune diseases (چکیده)
146 - Abnormal Trend of Ferrite Hardening in a Medium-Si Ferrite-Martensite Dual Phase Steel (چکیده)
147 - Speech Emotion Recognition: A Comprehensive Survey (چکیده)
148 - بررسی ترکیب شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل (Perovskia abrotanoides) علیه پاتوژن‌های غذایی (چکیده)
149 - Investigation of the effects of calcium chloride and ultraviolet (UV-C) on storage life of Afghanistan\\\'s fig (Ficus carica L. cv Safed Kohi) (چکیده)
150 - تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوری (چکیده)