بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 64637

101 - اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
102 - A Cooperation of Fog Computing and Smart Gateways in a Secure and Efficient Architecture for IoT - Based Smart Homes (چکیده)
103 - Performance evaluation and optimization of design parameters for twisted conical strip inserts in tubular laminar flow Using Taguchi approach (چکیده)
104 - Marshallagia marshalli Antigen Strengthens Dendritic Cell Medi-ated T Lymphocyte Regulation on Asthmatic Patients (چکیده)
105 - بررسی پدیدار شناسانه آگاهی زنان ایرانی از فرزند آوری . (چکیده)
106 - یلدا (چکیده)
107 - بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان (چکیده)
108 - ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده (چکیده)
109 - بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی : حوضه نیشابور) (چکیده)
110 - بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسان (چکیده)
111 - Germination and gene expression as affected by aminocyclopropane-1-carboxylic acid in deteriorated soybean seed (چکیده)
112 - بازیابی روی از غبار کوره ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیم (چکیده)
113 - ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات (چکیده)
114 - انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر کانال های ارتباطی خرده فروشان (چکیده)
115 - Modeling oxygen and organic matter concentration in the intensive rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing system (چکیده)
116 - تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلوی (چکیده)
117 - Investigation of reservoir quality of the Kangan Formation based on petrographic and petrophysical studies: A case study of wells -A- and -B- in the gas field of the Tabnak Anticline, SW Iran (چکیده)
118 - Fabrication of unconventional inertial microfluidic channels using wax 3D printing (چکیده)
119 - تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
120 - Stick-slip conditions in the general motion of a planar rigid body (چکیده)
121 - زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی (چکیده)
122 - تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق (چکیده)
123 - اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (چکیده)
124 - تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان Twist، Vimentin و نسبت حجم تومور در موش ‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
125 - Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure (چکیده)
126 - Risk factors for foodborne bacterial illnesses during Ramadan (چکیده)
127 - Exploring the potentials of halophilic prokaryotes from a solar saltern for synthesizing nanoparticles: The case of silver and selenium (چکیده)
128 - Laccase mediator system obtained from a marine spore exhibits decolorization potential in harsh environmental conditions (چکیده)
129 - همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلف (چکیده)
130 - Dynamic Systems with Baseline Exponential Distribution Based on Sequential Order Statistics Under a Power Trend for Hazard Rates (چکیده)
131 - Computational modeling of the kinetics and mechanism of tellurium‐based glutathione peroxidase mimic (چکیده)
132 - بررسی اثر اعمال پیچش بر پایداری طولی در یک نمونه هواپیما بال پرنده (چکیده)
133 - بررسی عملکرد پیچش هندسی بربازده ایرودینامیکی در یک نمونه هواپیمای بال پرنده لامبدا شکل (چکیده)
134 - Effect of Microstructure on Stress Dependence of Transformation Induced Plasticity in TRIP800 Low-Alloy Multiphase Steels (چکیده)
135 - Evaluating the effectiveness of Google, Parsijoo, Rismoon, and Yooz to retrieve Persian documents (چکیده)
136 - Density functional investigations on the adsorption characteristics of nucleobases on germanene nanoribbons (چکیده)
137 - Low temperature facile synthesis of pseudowollastonite nanoparticles by the surfactant-assisted sol-gel method (چکیده)
138 - Theoretical study of the effects of electron-phonon and electron-photon interaction in optoelectronic properties of armchair graphene nano-flakes –a renormalization method (چکیده)
139 - بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین ذهنیت جهانی و مدیریت دانش خارجی با عملکرد سازمانی (چکیده)
140 - Semi-transparent Schottky junction solar cell based on evaporated CdSe thin films: Influence of post-deposition air-annealing (چکیده)
141 - A note on the strong consistency of nonparametric estimation of Shannon entropy in length-biased sampling (چکیده)
142 - Effect of Ag-doping on the structural, optical, electrical and photovoltaic properties of thermally evaporated Cadmium Selenide thin films (چکیده)
143 - بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی (چکیده)
144 - بررسی نقش واسط استراتژی تولید سبز در رابطه بین نگرانی های زیست محیطی و شدت رقابت با مزیت رقابتی تمایز (چکیده)
145 - بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) (چکیده)
146 - بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت (چکیده)
147 - Identification of Bio-Components Influencing Wheat Yields: Application of Spatial Regression Model (چکیده)
148 - Growth and Yield Response of two Mungbean (Vigna radiata L.) Genotypes to Inoculation with N2-fixating and P- and K-Solubilising Bacteria (چکیده)
149 - بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج) (چکیده)
150 - Adaptive feedback control for linear singular systems (چکیده)