بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران


موارد یافت شده: 21

1 - ارزیابی کارایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora در کنترل لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
2 - پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (چکیده)
3 - بررسی پاسخ ایمنی لارو کرم مفتولی در مقابل دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
4 - بررسی بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی آلرود گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
5 - فیلوژنی مولکولی Aphidiinae بر اساس چهار ناحیه ژنی هسته و ریبوزوم (چکیده)
6 - واکنش سلولی Spodoptera exiguae علیه دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
7 - گزارش دو گونه نماتود انگل حشرات Pristionchus maupasii و Osechius از ایران (چکیده)
8 - پاسخ ایمنی زنبور برگخوار رز در مقابل نماتودهای بیمارگر حشرات (چکیده)
9 - اطلاعات جدید در مورد نماتود بیمارگر حشرات Paagrolaimus rigidus از ایران (چکیده)
10 - تاثیر عوامل غیرزنده روی بیماریزایی نماتود های بیمارگر حشرات روی مینوز گوجه فرنگی Tuta absouleta (چکیده)
11 - تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
12 - ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
13 - بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا (چکیده)
14 - مقایسه اثرات ضد قارچی اسانس های زیره سیاه و آویشن با قارچکشهای کربوکسین و تیابندازول در کنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا (چکیده)
15 - نقش رادیکالهای فعال اکسیژن درمقاومت سیب زمینی به Alternaria solani (چکیده)
16 - ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani (چکیده)
17 - اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani (چکیده)
18 - بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) (چکیده)
19 - هم یاری مورچه- شته در مفهوم وابسته به انبوهی (چکیده)
20 - بررسی امکان القای مقاومت علیه پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا با استفاده از فلاونوئیدها (چکیده)
21 - گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران (چکیده)