بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران


موارد یافت شده: 12

1 - ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (چکیده)
2 - ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (چکیده)
3 - پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود (چکیده)
4 - مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان (چکیده)
5 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
6 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
7 - بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (چکیده)
8 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
9 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
10 - بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (چکیده)
11 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)
12 - حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان (چکیده)