بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


موارد یافت شده: 17

1 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
2 - اثر تیمار حاد و مزمن استرس و یا دگزامتازون در حضور و کاهش فیبرهای C بر ادم القاء شده با فرمالین در کف پا (چکیده)
3 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
4 - بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار (چکیده)
5 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
6 - اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی (چکیده)
7 - مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد (چکیده)
8 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
9 - بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار (چکیده)
10 - بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی (چکیده)
11 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
12 - بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 (چکیده)
13 - The Effects of Water-Alcoholic Extract of Ferula (چکیده)
14 - Rosa damascena induced delayed gastric emptying (چکیده)
15 - The mechanism behind laxative effects of taranjabin (چکیده)
16 - The Laxative and Purgative Effects of Taranjabin (چکیده)
17 - Cardiac effects of ferula assa-foetida manna (چکیده)