بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان


موارد یافت شده: 13

1 - تعیین خط فقر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان خراسان رضوی در سال 1394 (چکیده)
2 - استفاده از رگرسیون لوجستیک در مشاوره های شغلی طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) (چکیده)
3 - استفاده از رگرسیون لوجستیک در مشاوره های شغلی طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) (چکیده)
4 - سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر (چکیده)
5 - تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر باورهای فراشناختی سالمندان شهرستان قوچان (چکیده)
6 - تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر اضطراب مرگ سالمندان شهرستان قوچان (چکیده)
7 - ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی (چکیده)
8 - پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
9 - پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
10 - رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی (چکیده)
11 - مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی (چکیده)
12 - پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه (چکیده)
13 - آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی (چکیده)