بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آبرفت


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی (چکیده)
2 - بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار (چکیده)
3 - بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی (چکیده)
4 - بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی (چکیده)
5 - بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور (چکیده)
6 - برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
7 - بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی (چکیده)
8 - بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
9 - ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (چکیده)
10 - ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور (چکیده)