بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تحکیم


موارد یافت شده: 10

1 - تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر (چکیده)
2 - تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابی (چکیده)
3 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
4 - ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک ها در شرق شهر بیرجند (چکیده)
5 - مکانیزم رمبش لس های گلستان (چکیده)
6 - ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان (چکیده)
7 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)
8 - برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
9 - بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
10 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)