بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تعهد عاطفی


موارد یافت شده: 8

1 - تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر (چکیده)
2 - بررسی نقش واسط راحتی تصمیم و تعهد عاطفی بر اعتبار برند و قصد خرید (چکیده)
3 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر (چکیده)
4 - بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر) (چکیده)
6 - تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد (چکیده)
7 - بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع) (چکیده)
8 - عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز (چکیده)