بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تلاطم


موارد یافت شده: 15

1 - مدلسازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه رسوبگیر گردابی (چکیده)
2 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان و شدت تلاطم در نواحی مرده کناری در یک کانال متقارن (چکیده)
3 - مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن (چکیده)
4 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (چکیده)
5 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (چکیده)
6 - شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل +CCM-STAR (چکیده)
7 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل (چکیده)
8 - بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران (چکیده)
9 - تلاطم قیمت و مدلسازی آن در بازار انرژی (چکیده)
10 - تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (چکیده)
11 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین (چکیده)
12 - بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی تلاطمی در جریان آشفته شتابدار در داخل لوله و کانال (چکیده)
13 - اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان (چکیده)
14 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
15 - بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون (چکیده)