بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: حل مسئله


موارد یافت شده: 10

1 - اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده (چکیده)
2 - اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
3 - اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده (چکیده)
4 - نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی (چکیده)
5 - اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
6 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
7 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
8 - اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله (چکیده)
9 - بررسی تفاوت های فردی و رهیافت های شناختی در رابطه حافظه فعال و عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران (چکیده)
10 - مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه (چکیده)