بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خیز


موارد یافت شده: 14

1 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
2 - هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
3 - اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد) (چکیده)
4 - بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (چکیده)
5 - بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر) (چکیده)
6 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
7 - بررسی عملکرد سیستم های پخش سیلاب (چکیده)
8 - ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها (چکیده)
9 - آنالیز سیل خیزی حوزه های بالادست شهری( مطالعه موردی: حوزه های آبخیز طرقبه و حصار-دهبار) (چکیده)
10 - بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
11 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
12 - افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی (چکیده)
13 - تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
14 - شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها (چکیده)