بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دولت الکترونیک


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد (چکیده)
2 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
3 - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی (چکیده)
4 - بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد (چکیده)
5 - کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
6 - امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست (چکیده)
7 - تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری (چکیده)
8 - کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
9 - أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک (چکیده)
10 - دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
11 - بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
12 - طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک (چکیده)