بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سیستماتیک


موارد یافت شده: 12

1 - مروری بر مطالعات پیشین رفتار ایمنی در صنعت ساخت (چکیده)
2 - ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران- (چکیده)
3 - مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری (چکیده)
4 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک داده های دانه گرده (چکیده)
5 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک مورفولوژی فندقه (چکیده)
6 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
7 - مطالعه سیستماتیک گونه های سرده Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی (چکیده)
8 - الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران (چکیده)
9 - بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 (چکیده)
10 - معرفی اعضای قلمرو آرکی در ایران (چکیده)
11 - Limimonas halophila جنس و گونه جدید از یک باکتری نمک دوست در خانواده Rhodospirillaceae (چکیده)
12 - بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها (چکیده)